Ubezpieczyciele i reasekuratorzy będą mogli przeznaczyć cały zysk na dywidendę

0
387

14 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej w 2024 roku. Bezpośrednim celem polityki, która dotyczy m.in. zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji, jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej podmiotów nadzorowanych do ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców ich usług finansowych.

Według przyjętych przez KNF zasad dywidendę mogą wypłacić wyłącznie zakłady, które spełniają dla wypłat z zysku roku 2022 i 2023 łącznie następujące kryteria:

  1. otrzymały w ramach BION za 2022 r. ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą,
  2. w poszczególnych kwartałach tego roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego, tj. MCR, oraz kapitałowego wymogu wypłacalności, tj SCR),
  3. w 2023 r. nie były objęte realistycznym planem naprawczym lub krótkoterminowym realistycznym planem finansowym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  4. według stanu na 31 grudnia 2023 roku wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, reasekuracji oraz ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale II.

Zakłady spełniające wszystkie powyższe kryteria mogą przeznaczyć na wypłatę dywidendy maksymalnie 100% zysku wypracowanego w roku 2022 (z uwzględnieniem dotychczas wypłaconych) oraz maksymalnie 100% zysku wypracowanego w roku 2023. KNF zastrzega, że niezbędne jest spełnienie pewnego warunku: pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na 31 grudnia 2023 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów z działu I oraz co najmniej 150% dla zakładów z działu II.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy zakłady powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do perspektywy makroekonomicznej dotyczącej m.in. inflacji, stóp procentowych, kursów walut, surowców energetycznych czy też efektów aktualnie trwających konfliktów zbrojnych.

(AM, źródło: KNF)