Udziałowcy PZU SA zdecydują 18 czerwca o podziale zysku

0
522

18 czerwca odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA. W jego trakcie akcjonariusze spółki podejmą szereg decyzji m.in. w sprawie podziału zysku – poinformował ubezpieczyciel w komunikacie.

Z opublikowanego porządku obrad wynika, że większość spraw, którymi zajmą się udziałowcy, będzie dotyczyła podsumowania ubiegłego roku. Zgromadzenie rozpatrzy m.in. sprawozdanie finansowe PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania z działalności zarządu i rady nadzorczej spółki oraz zdecyduje o udzieleniu absolutorium ich członkom.

Ponadto ZWZ podejmie decyzję w sprawie podziału zysku PZU SA. Zarząd i rada nadzorcza zarekomendowały akcjonariuszom, aby podzielić kwotę w wysokości ok. 4,84 mld zł. Składają się na nią: 3,98 mld zł zysku za ubiegły rok oraz 854 mln zł przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2022 r. Suma ta miałaby być podzielona w następujący sposób:

  • 3,75 mld zł , tj. 4,34 zł, przeznaczone zostałoby na wypłatę dywidendy,
  • 8,62 mln zł trafiłoby na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • 1,08 mld zł na kapitał zapasowy.

Dniem dywidendy miałby być 17 września, a data wypłaty dywidendy – 8 października 2024 r. Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w 2024 r. z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ponadto ZWZ podejmie decyzję w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej PZU SA.

(AM, źródło: PZU)