UFG radzi, jak zapewnić sobie bezpieczne wakacje

0
48

Podróżni korzystający ze zorganizowanych wyjazdów turystycznych mogą sprawdzić informacje o organizatorze w portalu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Są tam dane o legalnie działających biurach podróży i gwarancjach chroniących ich klientów, a także wskazówki co zrobić, gdy organizator wyjazdu popadnie w kłopoty. Jeszcze przed wyjazdem podróżni powinni pamiętać o ubezpieczeniu podróżnym, a w razie kłopotów organizatora imprezy – o kontakcie z właściwymi instytucjami.

Organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mają obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo innego wskazanego w ustawie zabezpieczenia, które w przypadku ich niewypłacalności zapewnia pokrycie kosztów kontynuacji imprezy, kosztów powrotu do kraju, albo zwrot pieniędzy wpłaconych na poczet wyjazdu. Jest to tzw. I filar systemu ochrony podróżnych. Dopiero gdy te zabezpieczenia okażą się niewystarczające, klienci otrzymują zwrot ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (tzw. II filar systemu).

Zabezpieczenie I filarem i ochrona TFG obejmuje wyłącznie podróżnych korzystających z usług przedsiębiorców, o których informacje można znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Dlatego przed zawarciem umowy warto upewnić się, że biuro podróży w niej figuruje.

Podróżny znajdzie tam ,takie informacje jak status przedsiębiorcy (czy nie zgłosił niewypłacalności, nie toczy się w jego sprawie postępowanie o wykreślenie z rejestru itp.) oraz wysokość i okres obowiązywania posiadanego zabezpieczenia oraz terytorialny zakres działalności. Są one o tyle ważne, że gwarancje obu filarów dotyczą tylko imprez i powiązanych usług turystycznych objętych takim zabezpieczeniem oraz zgodnych z zakresem i rodzajem działalności wpisanej do ewidencji. Jeżeli impreza wykracza np. poza terytorialny zakres działalności touroperatora, ubezpieczyciel lub bank zgodnie z prawem odmówią zwrotu środków niedoszłym podróżnym.

Organizator turystyki lub agent, za którego pośrednictwem jest sprzedawana impreza, jeszcze przed zawarciem umowy ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały udzielić klientowi najważniejszych informacji o szczegółach wyjazdu, m.in. jego cenie, łącznie z wszystkim opłatami i kosztami (w tym składce na TFG), zasadach dotyczących przedpłat, prawie do rozwiązania umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy (za stosowną opłatą), o wymaganych lub zalecanych ubezpieczeniach oraz obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych.

Wszystkie powyższe informacje muszą być także zawarte w umowie. Musi znaleźć się w niej również informacja o nazwie podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności biura podróży (I filar ochrony) wraz z jego danymi kontaktowymi.

Przy zawieraniu umowy z touroperatorem podróżni powinni upewnić się, że dotyczy ona „imprezy turystycznej” i że w jej cenę wliczona jest składka na TFG. Ochrona funduszu obejmuje bowiem wyłącznie imprezy turystyczne (zgodnie z ustawą jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji – np. przelotu i noclegu) oraz powiązane usługi turystyczne. W ofercie wielu biur podróży znajdują się natomiast pojedyncze usługi (np. pobyty w zagranicznych hotelach, do których trzeba dotrzeć we własnym zakresie) i jeżeli w umowie lub w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa nie określono wyraźnie, że dotyczy ona imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy, to w razie zgłoszenia niewypłacalności klienci nie będą objęci ochroną Funduszu.

Kolejnym istotnym punktem umowy jest informacja o prawie do przeniesienia przez podróżnego uprawnień i przejęcia wynikających z niej obowiązków. Jeśli z jakichś powodów klient nie ma możliwości wzięcia udziału w imprezie, może przenieść przysługujące mu uprawnienia na inną osobę, o ile ta przejmie także wszystkie obowiązki. O takim zdarzeniu należy powiadomić organizatora co najmniej na 7 dni przed wyjazdem. W przypadku gdy zmiana będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami po stronie organizatora, może on zażądać ich opłacenia pod warunkiem, że dokładnie je wykaże oraz będą one zasadne.

Ubezpieczenia podróżne

Organizatorzy turystyki mają obowiązek zawarcia na rzecz podróżnych ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Przy podpisywaniu umowy należy sprawdzić sumę ubezpieczenia, ceny usług medycznych w miejscu pobytu i w razie potrzeby wybrać polisę o szerszym zakresie odpowiedzialności i wyższej sumie ubezpieczenia. Biura podróży często oferują kilka wariantów ubezpieczenia, więc można dokonać wyboru już na etapie zawierania umowy. W przypadku zagranicznych wyjazdów organizowanych w pełni samodzielnie zalecane jest wykupienie tzw. ubezpieczenia turystycznego. Pokryje ono wydatki poniesione na leczenie w razie choroby lub wypadku oraz koszty transport chorego do kraju, do wysokości sumy ubezpieczenia. Takie produkty znajdują się w ofercie większości zakładów ubezpieczeń.

(AM, źródło: UFG)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here