UKNF przedstawił nową metodykę BION dla ubezpieczycieli i reasekuratorów

0
170

W serwisie internetowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego została opublikowana nowa wersja metodyki rocznego BION zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji za 2020 rok.

Roczne Badanie i Ocena Nadzorcza (BION) zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji jest całościowym procesem. Wykorzystuje się w nim wszelkie dostępne informacje posiadane przez UKNF na temat danego zakładu, w tym informacje uzyskane w wyniku czynności związanych z licencjonowaniem, analizy zza biurka i czynności kontrolnych przeprowadzonych w siedzibie zakładu oraz podmiotów, z którymi zawarł on umowę outsourcingu, jak również z zapytań/ankiet kierowanych do ubezpieczyciela/reasekuratora.

Koncepcja BION zakładów opracowana przez UKNF ma na celu usystematyzowanie wykorzystywanych kryteriów do rocznej oceny nadzorowanych podmiotów, jak również wykorzystanie elementów systemu nadzoru wykonywanego w oparciu o ocenę ryzyka identyfikowanego w ich działalności. W ramach BION Urząd dokonuje w szczególności identyfikacji oraz oceny aktualnych i przyszłych ryzyk, na które zakłady są lub mogą być narażone, z uwzględnieniem ich zdolności do identyfikacji, oceny oraz monitorowania tych zagrożeń, zarządzania nimi i prowadzenia sprawozdawczości, jak również prawdopodobieństwa wystąpienia określonych ryzyk i ich wpływu na działalność zakładu lub sytuację klientów.

UKNF ocenia również zdolność zakładu do sprostania ewentualnym zdarzeniom lub przyszłym zmianom sytuacji gospodarczej oraz ich potencjalnie negatywnemu wpływowi na wypłacalność i kondycję finansową, stabilność zakładu na rynku oraz jego zdolność do wywiązania się z obowiązków wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia w sytuacji urzeczywistnienia się ryzyka.

Celem tego procesu jest również dokonanie przez organ nadzoru:

  • identyfikacji nieprawidłowości w prowadzonej przez zakład działalności,
  • oceny wymogów jakościowych związanych z zarządzaniem zakładem,
  • oceny zgodności działania zakładu z przepisami prawa i regulacjami ostrożnościowymi,
  • efektywnej alokacji zasobów UKNF, które będą kierowane do obszarów i podmiotów generujących najwyższe ryzyko,
  • ustalania częstotliwości sprawozdawczości do organu nadzoru,
  • określania zakresu, szczegółowości i częstotliwości działań nadzorczych w ramach nadzoru bieżącego oraz kontroli lub innych kwestii koniecznych do sprawowania właściwego nadzoru nad zakładami.

Roczna ocena BION jest przeprowadzana według stanu na koniec roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia tego roku, za który dokonywana jest ocena.

Sposób przeprowadzenia, zakres badania i oceny oraz zasady nadawania ocen można znaleźć pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Metodyka_BION_za_2020_73254.pdf

(AM, źródło: KNF)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here