W sytuacjach nadzwyczajnych więcej podmiotów skorzysta z ubezpieczeń gwarantowanych

0
493

20 czerwca rząd przyjął nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, uchylającą też ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Nowela poszerza katalog ubezpieczeń eksportowych, w efekcie czego więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych.

– Przepisy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach nie zapewniają w pełni narzędzi pozwalających z pomocą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych na możliwie jak najszybsze reagowanie na ewentualne globalne wydarzenia. Z uwagi na dynamiczną sytuację gospodarczą na świecie konieczne jest stworzenie elastycznego mechanizmu, który da możliwość kierowania pomocy odpowiedniej do pojawiających się potrzeb. Doprecyzowanie, uzupełnienie przepisów umożliwi Korporacji szybkie reagowanie i tworzenie instrumentów finansowych dla polskich firm – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Dlatego zostanie rozszerzony katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń – o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służące transformacji energetycznej kraju – wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Rozwiązania tego typu zostały już wprowadzone w innych krajach europejskich, np. w Szwecji, Norwegii i Hiszpanii.

Nowe ryzyka do reasekuracji

Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami casco i OC w transporcie, dotyczących żeglugi morskiej i śródlądowej oraz przedmiotów w transporcie, a także niezwiązanych z transportem pozostałych szkód wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież). Przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, każdorazowo określanych przez Radę Ministrów w akcie wykonawczym do ustawy. Bezpośrednią inspiracją dla tej regulacji była identyfikacja luki rynkowej w ubezpieczeniach cargo w transporcie polskich przewoźników do i z Ukrainy, powstała w wyniku napaści Rosji. W tym celu rozszerzony zostanie katalog ubezpieczeń oferowanych przez KUKE oraz katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju polis – o zakłady ubezpieczeń, także zagraniczne, o ile ubezpieczają polskich przedsiębiorców.

Zaliczki pod ochroną

Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom, również w zakresie zakupu towarów, poprzez dołączenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z jakiegokolwiek kraju, w przypadku gdy ma on otwarty przez Korporację limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie).

Zdaniem MRiT, które jest autorem regulacji, wprowadzenie powyższego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, a tym samym umożliwi ich rozwój i zwiększy możliwości współpracy z firmami zagranicznymi. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co finalnie może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw.

Rozwój odnawialnych źródeł energii 

Nowela rozszerza też legitymację KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie projektów pozaeksportowych – ograniczonych do wsparcia działań podmiotów prywatnych i publicznych służących transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie ze Strategią Europejski Zielony Ład. Projektodawca zakłada, że instrumenty Korporacji będą mogły odgrywać kluczową rolę we wspieraniu projektów transformacji energetycznej – dzięki ubezpieczeniom coraz więcej inwestorów oraz banków będzie chciało uczestniczyć w transformacji energetycznej Polski. Zaangażowanie KUKE ma dać nowy impuls w stosunku do obecnie funkcjonujących rozwiązań. W ocenie MRiT rozszerzanie systemu wsparcia jest konieczne dla dalszego rozwoju projektów OZE.

Więcej uprawnionych do korzystania z polis KUKE

W noweli rozszerzono również katalog podmiotów mogących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej Korporacji o polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz wprowadzono rozwiązanie zapewniające przejrzystość operacyjną w zakresie wsparcia ubezpieczeniowego dotyczącego ryzyk odnoszących się do podmiotów ukraińskich lub terytorium Ukrainy oraz ryzyk cedowanych na KUKE przez zakłady ubezpieczeń, dotyczących polis z działu II grup 3–7 i 9–16 poprzez wyodrębnienie subrachunku w ramach rachunku Interes Narodowy.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl