Zdalny proces zawierania umowy ubezpieczenia i bezpodpisowa deklaracja

0
654

Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich sporym wyzwaniem. Brak możliwości osobistych spotkań, bezpośredniego kontaktu, praca zdalna i związana z tym utrudniona dostępność do sprzętów biurowych wytworzyły konieczność znalezienia nowych rozwiązań w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Naszą odpowiedzią na potrzeby klientów i pośredników jest zdalny proces zawierania umowy ubezpieczenia grupowego.

W zdalnym procesie wszelkie dokumenty, niezbędne do skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia, są dostarczane do towarzystwa ubezpieczeń za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

Ubezpieczający, wnioskujący o zawarcie umowy drogą elektroniczną, otrzymuje wzorce dokumentów na wskazany przez siebie adres e-mail. Następnie, po zapoznaniu się z dokumentami i wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości, przesyła je drogą elektroniczną do Open Life TU Życie SA.

W zależności od możliwości ubezpieczającego skorzystania ze sprzętów drukujących i skanujących, udostępniamy dwa tryby zdalnego zawarcia umowy ubezpieczenia.

Tryb I

Tryb I jest stosowany w przypadku, gdy ubezpieczający posiada urządzenia umożliwiające drukowanie i skanowanie dokumentów. W tym trybie ubezpieczający drukuje i podpisuje niezbędne dokumenty, a następnie przesyła ich skany/zdjęcia do towarzystwa ubezpieczeń za pomocą korespondencji elektronicznej. W treści e-maila konieczne jest przesłanie kilku oświadczeń, w szczególności akceptacji warunków regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną.

Szczególną formą zdalnego zawarcia umowy w trybie I jest przesłanie dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym, których nie trzeba drukować i skanować. Pozostałe elementy procesu są takie same jak w przypadku przesłania skanów podpisanych dokumentów.

Tryb II

Tryb II wykorzystujemy, gdy ubezpieczający nie posiada urządzenia umożliwiającego drukowanie i skanowanie dokumentów ani nie posiada podpisu elektronicznego. W tej sytuacji ubezpieczający wypełnia otrzymane wzorce dokumentów, a następnie przesyła je do towarzystwa ubezpieczeń za pomocą korespondencji elektronicznej wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

W porównaniu z opisanym wyżej trybem I ubezpieczający jest zobowiązany do przesłania dodatkowych oświadczeń, w szczególności potwierdzających zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem  faktycznym oraz dotyczących zawarcia umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych.

Zdalny proces zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego nie tylko znosi konieczność osobistego kontaktu z ubezpieczającym, ale również zapewnia skuteczne rozwiązanie w przypadku braku dostępu do urządzeń biurowych.

Deklaracja bezpodpisowa

Nie tylko umowa ubezpieczenia może być zawarta w trybie zdalnym, również przystąpienie do programu ubezpieczeniowego może odbyć się w formie zdalnej, za pomocą bezpodpisowej deklaracji.

Bezpodpisowa deklaracja przystąpienia jest obecna w naszej ofercie już od sierpnia 2019 r. Ubezpieczony otrzymuje login dostępu i po zaakceptowaniu regulaminu, określającego warunki zdalnego przystąpienia do ubezpieczenia, wypełnia deklarację bezpośrednio na platformie online.

Deklaracja jest zapisywana w systemach Open Life i podlega dalszemu procesowaniu. Klient otrzymuje, na wskazany przez siebie adres e-mail, dokument w formie PDF, podsumowujący dane, które wprowadził. Deklaracja nie musi być drukowana ani podpisywana. Nie ma również potrzeby, by przesyłać ją do towarzystwa.

Bezpodpisowa forma przystąpienia do ubezpieczenia jest prosta i przyjazna, dostępna również z urządzeń mobilnych typu smartfon. Obecność pracownika w biurze nie jest już warunkiem koniecznym przystąpienia do ubezpieczenia.

Takie rozwiązanie z pewnością okaże się nieodzowne przy coraz bardziej powszechnej pracy zdalnej oraz w przypadku przedsiębiorców posiadających rozproszoną terytorialnie strukturę biznesu. Nasi klienci korzystają z możliwości bezpodpisowego przystąpienia do ubezpieczenia już od dziesięciu miesięcy – proces jest sprawdzony i bezpieczny, poparty praktyką i doświadczeniem.

Ograniczenia ostatnich miesięcy przyczyniły się do stworzenia nowych rozwiązań ułatwiających naszym klientom zawarcie umowy. Zdalny proces zawierania umowy ubezpieczenia pozostanie w naszej ofercie już na stałe, by stanowić alternatywę dla procesu tradycyjnego.

Ubezpieczający może zdecydować, jaka forma zawarcia umowy jest dla niego korzystniejsza i odpowiada na jego bieżące potrzeby. Również ubezpieczony ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w sposób zdalny – za pomocą deklaracji bezpodpisowej. Brak osobistego kontaktu i ograniczony dostęp do sprzętów biurowych nie jest już barierą zawarcia umowy ubezpieczenia i przystąpienia do programu ubezpieczeniowego Open Life.

Monika Grudzińska
zastępca dyrektora Departamentu Aktuarialnego i Zarządzania Ryzykiem


KOMENTARZ PRAKTYKA

Programy wystandaryzowane albo szyte na miarę

W grupowych ubezpieczeniach na życie mamy za sobą trudny okres. Nie wiemy jednocześnie, czy wszystko jest już za nami?

W szybkim tempie wielu z nas (nie wiem, czy nie lepiej powiedzieć prawie wszyscy) musiało przejść trudną drogę od nieskrępowanej komunikacji i pracy w biurze do pracy zdalnej.

Co by nie powiedzieć, wielu z nas przewartościowało swoje podejście do różnych zagadnień ubezpieczeniowych – zakładam, że w najlepszą z możliwych stronę.

W Open Life TU Życie SA zauważyliśmy to i stanęliśmy na wysokości zadania.

Oddaliśmy do dyspozycji procedury zdalnego zawarcia umów ubezpieczenia grupowego, które świetnie komponują się z naszą wcześniejszą możliwością bezpodpisowego przystępowania do ubezpieczenia.

Opracowaliśmy propozycje prostych, „wystandaryzowanych” programów grupowych dla segmentu MSP i większych przedsiębiorstw. Kierujemy je do pracodawców, którzy rozumiejąc potrzebę zabezpieczenia swoich pracowników w krytycznym okresie, zdecydują się na sponsorowanie składki za ubezpieczenie.

Te „wystandaryzowane” propozycje nie wymagają dostarczania struktury wiekowo-płciowej. Ich kształt jest z góry określony, co absolutnie nie ogranicza możliwości przygotowania dedykowanych, „szytych na miarę” rozwiązań, jeżeli będzie taka potrzeba klientów.

Zachęcamy gorąco do korzystania z programów sponsorowanych, widząc w nich kierunek rozwoju ubezpieczeń grupowych, ubezpieczeniowych benefitów pracowniczych. Obecnie jak nigdy widać potrzebę takiej propozycji wartości dla pracowników.

Robert Lasota
dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych Open Life