Zielona Energia Warty wspiera transformację energetyczną w Polsce

0
586

Z początkiem roku Warta wystartowała z nowym produktem: Ubezpieczeniem Zielonej Energii. To rozwiązanie, które już wspiera rozwój inwestycji w OZE w naszym kraju.

Ubezpieczyciel zapewnia, że wejście w życie nowej propozycji poprzedzone było dogłębną analizą ryzyka, rynku, a także dotychczasowego portfela firmy.

Warta napisała Ogólne Warunki Ubezpieczenia w konwencji multiproduktowej i podzieliła je na trzy sekcje. 

 • Sekcja I – Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych lub elektrowni wiatrowych, która łączy w sobie ryzyka majątkowe i techniczne w formule „all risk”.
 • Sekcja II – Ubezpieczenie utraty przychodu wskutek szkody w elektrowniach fotowoltaicznych lub elektrowniach wiatrowych.
 • Sekcja III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców, będących operatorami elektrowni fotowoltaicznych lub elektrowni wiatrowych.

Sekcje druga i trzecia są uzupełnieniem pierwszej i są skierowane do przedsiębiorców poszukujących dodatkowej ochrony w tym zakresie.

W przypadku OWU Zielonej Energii zakład podtrzymał model, który został zapoczątkowany we wcześniejszych OWU, funkcjonujących  dla ryzyk technicznych Warty, tj. dzieląc zakres ubezpieczenia sekcji I na podstawowy i dodatkowy.

W ramach zakresu podstawowego zakład pokrywa:

 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • koszty związane z budową tymczasowych dróg dojazdowych i zaplecza technicznego,
 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (w tym frachtu lotniczego),
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów,
 • koszty utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych lub płynów chłodzących,
 • wzrost sumy ubezpieczenia,
 • koszty naprawy uszkodzeń w mieniu otaczającym oraz robót dodatkowych,
 • koszty napraw tymczasowych,
 • koszty odtworzenia danych,
 • koszty dostosowania mienia do obowiązujących przepisów,
 • koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby oraz dodatkową, prewencyjną sumę ubezpieczenia.

Dodatkowo OWU uwzględniają:

 • możliwość bezzwłocznej naprawy szkód o mniejszej wartości,
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia mienia po szkodzie,
 • kalkulację wartości szkody częściowej bez potrącania stopnia zużycia,
 • kalkulację wartości szkody całkowitej bez potrącania stopnia zużycia, a w przypadku szkód powstałych wskutek awarii mechanicznej lub awarii elektrycznej dla mienia w wieku do 10 lat włącznie,
 • czytelne zasady ustalania wartości szkody oraz wysokości odszkodowania.

Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I poprzez włączenie następujących klauzul:

 • ubezpieczenie ryzyka rozruchów, zamieszek społecznych lub strajków,
 • ubezpieczenie aktów terroryzmu lub sabotażu,
 • ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych.

Sekcja II jest skierowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Jest formą zabezpieczenia przed utratą przychodu, stratami wynikającymi z konieczności ponoszenia kosztów pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności lub też wydatkami wynikającymi ze zwiększonych kosztów działalności poniesionymi na kontynuowanie działalności po szkodzie.

W ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia sekcji II Warta pokrywa:

 • zwiększone koszty działalności poniesione w celu ograniczenia lub uniknięcia spadku przychodu,
 • koszty wynagrodzenia głównego księgowego odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegłego rewidenta badającego te księgi albo eksperta zewnętrznego, powołanego przez ubezpieczonego,
 • koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, do wypłaty których ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa lub regulaminem wynagrodzeń lub układem zbiorowym pracy przyjętymi u ubezpieczonego,
 • kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań handlowych (dostawczych lub odbiorczych), wynikające z umów zawartych przez ubezpieczonego.

Grupą docelową sekcji III są operatorzy elektrowni fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe i rzeczowe spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub jego pracowników, oraz umyślnie przez pracowników ubezpieczonego. Warta ponosi odpowiedzialność za straty rzeczywiste, które poszkodowany poniósł, oraz utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Ochrona obejmuje OC ubezpieczonego za wypadki ubezpieczeniowe, które powstały na terytorium całego świata (z wyłączeniem USA i Kanady), a także OC na terytorium całego świata za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w bezpośrednim związku z odbywaniem podróży służbowej przez pracownika, w tym także w związku z najmem pomieszczeń i ich wyposażenia.

Warta ujawniła też, że choć Zielona Energia została wprowadzona do sprzedaży 1 stycznia, to już odnotowała pierwsze zapytania ofertowe.

(AM, źródło: Warta)