Zrównoważony rozwój podstawowym elementem nowej strategii UNIQA

0
582

„UNIQA 3.0 – Seeding the Future” – tak brzmi tytuł nowej strategii korporacyjnej UNIQA. W jej ramach ubezpieczyciel zamierza zwiększyć swoje wysiłki na rzecz osiągnięcia nowych celów w zakresie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Pierwsze działania w tym kierunku UNIQA podjęła już na początku 2019 roku, kiedy ogłosiła i zobowiązała się do wyjścia z branży węglowej.

– Dla nas zrównoważony biznes jest centralną i absolutnie krytyczną częścią naszej korporacyjnej orientacji na sukces – tak René Knapp, dyrektor HR i dyrektor ds. marki UNIQA opisuje rolę, jaką dla ubezpieczyciela odgrywa zrównoważony rozwój.

Strategia zrównoważonego rozwoju UNIQA opiera się na 5 filarach. Pierwszym z nich jest polityka inwestycyjna zgodna z ESG, która wspiera austriacką i europejską drogę do neutralności klimatycznej odpowiednio w 2040 i 2050 roku. Kolejne filary to:

  • produkty ukierunkowane na zrównoważony rozwój,
  • zarządzanie operacyjne z uwzględnieniem celów środowiskowych i społecznych,
  • przejrzyste i bieżące raportowanie postępów w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz chęć poddania się procesom oceny,
  • bliskie i oparte na współpracy relacje z zainteresowanymi stronami i stowarzyszeniami w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

Więcej zielonych inwestycji

W ramach swojej polityki inwestycyjnej UNIQA pracuje nad ciągłym doskonaleniem systemu punktacji portfela ESG, w celu dążenia do neutralności klimatycznej. W tych działaniach ubezpieczyciel polega w szczególności na międzynarodowej współpracy z uznanymi związkami i stowarzyszeniami, ustanawiając podstawowe zasady odpowiedzialnego inwestowania we własnych wytycznych. Cele klimatyczne zawarte w porozumieniu paryskim są stale włączane do procesu inwestycyjnego, aby wspierać europejskie i krajowe cele klimatyczne. UNIQA zamierza zwiększyć wartość zielonych inwestycji zgodnie z unijną taksonomią o co najmniej 1 miliard euro do 2025 roku.

– Będziemy pracować nad ciągłym ograniczaniem naszych bezpośrednich emisji w walce ze zmianami klimatu. W ramach naszych ocen finansowych wprowadzimy pośredni monitoring CO2, aby przyspieszyć redukcję emisji CO2 firm, w które inwestujemy – wyjaśnia Andreas Rauter, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju i spraw publicznych.

Stawiając na ekoprodukty

UNIQA planuje rozszerzyć istniejący portfel o dodatkowe ekologiczne opcje inwestycyjne i promować zrównoważone plany emerytalne. Ponadto ubezpieczyciel chce zmotywować klientów do przyjęcia bardziej zrównoważonego stylu życia i ekonomii, dzięki czemu stopniowo będzie im oferować całkowicie zrównoważoną gamę produktów. W pierwszym kroku w tym kierunku UNIQA skupi się na uzupełniających modułach produktów (np. e-mobilność, niskoemisyjne gospodarstwa domowe i operacje biznesowe) oraz poprawie jakości doradztwa w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i redukcji CO2.

Firma chce zmniejszać swój ślad węglowy

UNIQA zobowiązała się do osiągnięcia celu grupy korporacyjnej, jakim jest ciągłe zmniejszanie własnego śladu węglowego, tak aby jego działalność była neutralna dla klimatu najpóźniej do 2040 r. Szczególną uwagę przywiązuje się do bieżącej pracy nad uczynieniem floty pojazdów i podróży służbowych bardziej ekologicznymi. Ponadto wykorzystuje instalacje fotowoltaiczne, ulepsza systemy ogrzewania/chłodzenia, wprowadza diody LED, a także monitoruje zużycie energii. W przyszłości grupa będzie również zwracać szczególną uwagę na międzynarodowe certyfikaty, standardy i zrównoważone zarządzanie operacyjne wśród swoich dostawców.

Transparentne i bieżące raportowanie

Postęp UNIQA na drodze do większego zrównoważonego rozwoju i działań neutralnych dla klimatu jest transparentny dzięki prezentacji poszczególnych etapów w regularnie publikowanych raportach. W aktywnym dyskursie z agencjami ratingowymi ESG, UNIQA dąży do ciągłego ulepszania swojego ratingu ESG poprzez dalsze procesy raportowania.

Aby połączyć siły w realizacji ważnych celów ekologicznych i społecznych, UNIQA dąży do członkostwa w specjalistycznych organizacjach międzynarodowych dla wzajemnej wymiany informacji i strategii. W celu konsolidacji i koordynacji stanowisk, celów i programów UNIQA będzie także w przyszłości kontynuować rozmowy z przedstawicielami społeczeństwa (ministerstwa, gminy, organy nadzorcze, organizacje pozarządowe itp.), a także z własnymi pracownikami i inwestorami.

***

ESG, Environmental, Social and Corporate Governance – podejmowanie decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem trzech makroczynników pozafinansowych: środowiskowego (Environmental – E), społecznego (Social – S) i dotyczącego ładu korporacyjnego (Corporate Governance – G).

Porozumienie paryskie – pierwsze w historii, uniwersalne, prawnie wiążące porozumienie w dziedzinie klimatu, przyjęte podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 r., w którym określono ogólnoświatowy plan działania mający uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Porozumienie paryskie ma również na celu poprawę zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu i udzielenie im wsparcia. UE formalnie ratyfikowała porozumienie 5 października 2016 r., co umożliwiło jego wejście w życie 4 listopada 2016 r. 

AM, news@gu.home.pl

(źródło: UNIQA, gu.com.pl)