Zwalczanie skutków pandemii istotniejsze niż dodatkowe dopłaty do polis rolnych

0
152

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Krajowej Radzie Izb Rolniczych, że w związku z pandemią budżet nie może zapewnić dodatkowych środków na dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Resort rozwiał też nadzieje rolników dotyczące wpisania do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia, to jest szkód spowodowanych przez zwierzęta.

Pisma MRiRW zostały przekazane w odpowiedzi na wystąpienie zarządu Izby z 13 października. Odpowiadając na wniosek o zapewnienie pieniędzy na dopłaty do obowiązkowych polis ochrony upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ministerstwo przekazało, że poziom nakładów na dopłaty do składek jest związany z panującą w danym czasie sytuacją gospodarczą. Z powodu obecnej pandemii wydatki budżetowe państwa skierowane są w głównej mierze na przeciwdziałanie wystąpieniu jej skutków.

W innym wystąpieniu Izba wnioskowała również o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia – szkód spowodowanych przez zwierzęta. Chciała, aby powoływane przez wojewodów gminne komisje do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych mogły dokonywać szacunków innych szkód niż tylko te spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Izba zwróciła uwagę, że obecnie znaczne szkody w uprawach powodują zwierzęta, takie jak gryzonie, ślimaki, ptaki chronione, krukowate. Ponadto w hodowlach ryb powstają szkody na skutek żerowania stad kormoranów. Zdaniem samorządu rolniczego, tego typu szkody powinny być uznane za zdarzenia losowe, ponieważ rolnicy nie mają wpływu na ich występowanie. Umożliwienie ubezpieczenia od tych ryzyk może złagodzić skutki występowania wymienionych zdarzeń poprzez uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeniowego.

W odpowiedzi MRiRW przypomniało, że wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) przewidują możliwość udzielenia pomocy ze środków publicznych w formie dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych z tytułu szkód spowodowanych jedynie przez zwierzęta chronione. Zgodnie z wytycznymi „zwierzę chronione” oznacza każde zwierzę chronione przepisami unijnymi lub prawodawstwem krajowym. Zatem w trakcie aktualnie trwających prac nad systemem ubezpieczeń w rolnictwie nie jest brane pod uwagę uwzględnienie w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

(AM, źródło: KRiR)