ABC (4). Kontrola obowiązku posiadania ubezpieczenia zawodowej OC

0
420

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC zawodowego przez osoby i podmioty zobowiązane jest kontrolowany, a organ kontrolujący jest wyznaczony w ustawie o danym zawodzie. Może to być organ państwa, np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OC zarządcy nieruchomości) lub organ samorządowy danej grupy zawodowej, np. Okręgowa Izba Radców Prawnych (OC radcy prawnego).

Gdy w toku kontroli okaże się, że osoba fizyczna lub prawna nie ma ważnej polisy OC, będzie zmuszona ponieść karę określoną w aktach prawnych dotyczących danego zawodu. Dla przykładu, agent ubezpieczeniowy, który nie dopełni obowiązku zawarcia OC, zapłaci karę w wysokości 1000 euro na rzecz budżetu państwa zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń. Zapłata kary nie zwalnia go z obowiązku zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia.

Składka za ubezpieczenie jest obliczana głównie w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wykupionych dodatkowych klauzul rozszerzających odpowiedzialność. Pod uwagę brane są często także: staż wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (szkodowość) oraz zakres terytorialny ochrony (kraj, Europa, świat).

Przykładowo, adwokat za ubezpieczanie na minimalną sumę gwarancyjną 50 000 euro w większości zakładów ubezpieczeń zapłaci składkę ok. 45–60 zł miesięcznie, a agent ubezpieczeniowy od 100 do 120 zł miesięcznie. Nie są to więc zbyt wysokie składki, biorąc pod uwagę zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Dobrowolne ubezpieczenia ZOC

Przy zawodach wymagających dużej specjalizacji oraz niosących większe ryzyko powstania szkód, nawet jeśli nie jest wymagane obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej, należy takie ubezpieczenie posiadać.

Jeden z naszych pośredników powiedział mi kiedyś: Dziś nie wolno prowadzić żadnej działalności gospodarczej, wykonywać żadnego zawodu, a nawet wychodzić z domu bez odpowiedniego ubezpieczenia OC. I ma rację.

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej mogą posiadać:

 • Osoby posiadające zawarte obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale podwyższające swoją sumę gwarancyjną. I jest to dla nich tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe.
 • Inne osoby, które nie muszą mieć ubezpieczenia obowiązkowego, ale chcą mieć takie ubezpieczenie, aby być pewnym i mieć bezpieczeństwo finansowe podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Ubezpieczenia zawodowej odpowiedzialności cywilnej mogą występować w różnej formie, w poszczególnych zakładach ubezpieczeniowych:

 • Ubezpieczyciel posiada Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej i według nich ubezpiecza. Są to przepisy ogólne do ubezpieczania wszystkich zawodów, które do ubezpieczenia przyjmuje. Dla wybranych zawodów – często występujących – posiada szczegółowe przepisy i włącza je poprzez klauzule rozszerzające zakres udzielanej ochrony lub uszczegóławiające warunki ubezpieczenia. ZU posiadają od kilku nawet do kilkudziesięciu klauzul zawodowych i branżowych. Klauzule określają szczegółowe warunki ubezpieczenia wynikające ze specyfiki danego zawodu, wyłączenia, sublimity itd.
 • Dla każdego ubezpieczenia ZU posiada oddzielne ubezpieczenie, z własnymi o.w.u.
 • Do każdego ubezpieczenia ZOC istnieje możliwość dołożenia dodatkowych klauzul i ubezpieczeń, np. ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenia szkód polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych, za szkody wyrządzone nieumyślnie lub z rażącym niedbalstwem, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i niezbędnych kosztów obrony sądowej. Można rozszerzyć zakres terytorialny ubezpieczenia poza Polskę, objąć ochroną podwykonawców lub zniszczenie, uszkodzenie lub utratę dokumentów związanych z wykonywaną umową lub zawodem. To tylko wybrane, dodatkowe klauzule z ubezpieczeń ubezpieczycieli, z którymi Alwis & Secura posiada podpisaną umowę agencyjną.

Wykonywanie każdego zawodu może być ubezpieczone

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej może zawrzeć osoba fizyczna lub inny podmiot wykonujący określone usługi dla swoich pracowników. Istnieją także możliwości zakupienia polisy przez pracodawcę dla swojego pracownika i wtedy to on opłaca składkę. Te ubezpieczenia – w zależności od konstrukcji – gwarantują ochronę poszczególnym osobom fizycznym wykonującym dany zawód, a także ochronę firmom w zakresie prowadzonej przez nie działalności.

W większości ubezpieczeń istnieje możliwość wykupienia udziału własnego. Ale – i o tym należy pamiętać – nie zastąpi ono normalnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy (deliktowej i kontraktowej).

Wśród dobrowolnych ubezpieczeń OC zawodowej lub o zbliżonym charakterze – w ZU partnerach Alwisa – można wymienić:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, uprawnionych do badania sprawozdań finansowych lub prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych wykonujących zawód w służbie zdrowia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących strzeżone parkingi samochodowe,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych sprawujących funkcję zarządu drogi publicznej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników jachtów śródlądowych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym – osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników drogowych w ruchu krajowym – osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników służby BHP,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instruktorów sportu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności konsultingowej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza weterynarza i lecznicy weterynaryjnej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradcy systemów komputerów,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej geodetów i pracowni geodezyjnych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tłumaczy i biur tłumaczeń,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i innych pracowników farmacji,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wychowawcy kolonii i obozu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ratownika GOPR, WOPR,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewodnika turystyki: górskiej, pieszej etc.,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej psychologa,

i wielu, wielu innych. I w zasadzie wykonywanie każdego zawodu może być ubezpieczone. W niektórych ubezpieczeniach będzie to wymagało indywidualnej oceny ryzyka i ustalenia wysokości składki.

Stanisław Kuta

Ochrona standardowa lub na miarę

Na zakończenie trzeba jeszcze raz przypomnieć, że warto i trzeba się ubezpieczać od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności zawodowej. To zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego i gwarancja dla klientów.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowego lub firmy może być zróżnicowany. Gdy chodzi o osoby fizyczne oraz małe i średnie firmy, to ochrona najczęściej jest standardowa (czasem pakiety) i obejmuje podstawowe rodzaje ryzyk. Często ten podstawowy zakres ubezpieczenia jest węższy od zawartego w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Dla dużych firm ubezpieczenia takie tworzone są na miarę i pod potrzeby konkretnego klienta. Zawsze ochrona ubezpieczeniowa powinna być adekwatna do rodzaju zagrożeń występujących w danej branży i przedsiębiorstwie, także wielkości firmy. W każdym przypadku należy do takiego ubezpieczenia podchodzić bardzo rozważnie, dobrze rozpoznać wszystkie potrzeby i zaproponować naprawdę najlepsze rozwiązanie i ochronę ubezpieczeniową. Tak postępują wszyscy współpracownicy Alwis & Secura.

dr Stanisław Kuta
doradca zarządu
Alwis & Secura sp. z o.o.