AM Best: Munich Re posiada mocną siłę bilansową

0
395

Agencja ratingowa AM Best potwierdziła rating siły finansowej A+ oraz długoterminowe ratingi kredytowe emitenta (długoterminowy ICR) „aa” niemieckiego reasekuratora Munich Re oraz jego spółek zależnych.

Ratingi odzwierciedlają siłę bilansową Munich Re, którą AM Best klasyfikuje jako najsilniejszą, a także jej dobre wyniki operacyjne, bardzo korzystny profil biznesowy i bardzo dobre zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa.

Siła bilansowa Munich Re jest podparta kapitalizacją skorygowaną o ryzyko, przekraczającą poziom wymagany do utrzymania najsilniejszej oceny, mierzonej współczynnikiem wypłacalności opracowanym przez agencję. AM Best oczekuje, że kapitalizacja skorygowana o ryzyko pozostanie na najwyższym poziomie, pomimo narażenia grupy na potencjalnie duże straty oraz rekordowe wypłaty dywidend i wykup akcji. Ponadto dźwignia finansowa grupy jest stosunkowo niska i korzysta z doskonałej elastyczności finansowej.

AM Best wskazuje, że profil działalności Munich Re korzysta z doskonałej dywersyfikacji, a wyniki różnych operacji życiowych, zdrowotnych, majątkowych oraz osobowych grupy są w dużej mierze nieskorelowane. Biorąc pod uwagę obecność na rynku globalnym i doskonałą markę, grupa jest dobrze przygotowana do skorzystania z poprawy warunków rynkowych reasekuracji kosztów ponoszonych przez klientów oraz pozytywnego tempa cenowego.

(AM, źródło: xprimm)