AXA zawiniła, UOKIK ukarał UNIQA

0
947

10 mln zł – karę w takiej wysokości nałożył na UNIQA Życie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny za stosowanie klauzul niedozwolonych. Zakwestionowane przez niego postanowienia dotyczyły mechanizmu naliczania opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z UFK, stosowanego przez przejętą przez ubezpieczyciela spółkę AXA Życie. Opłaty te były tak skonstruowane, że zniechęcały konsumentów do rozwiązania umowy w pierwszych latach jej trwania.

Decyzja dotyczy 4 rodzajów polis oferowanych między grudniem 2015 r. a majem 2019 r. przez AXA Życie, przejętą w 2021 r. przez Grupę UNIQA. Zastrzeżenia wzbudziły postanowienia umowne określające sposób naliczania opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych. Są to opłaty wstępne, które w założeniu miały pokryć koszty związane z akwizycją, reklamą, prowizjami pośredników, przygotowaniem umów itp. W pierwszym roku polisy ich wysokość wynosiła od 60 do 100% składki podstawowej m.in. w zależności od wieku ubezpieczonego. Dla niektórych produktów także w drugim roku spółka potrącała sobie z tego tytułu 50% wpłaconych pieniędzy, a w kolejnych latach – 5%. Niezależnie od tego ubezpieczyciel pobierał kilka innych opłat, np. administracyjną, transakcyjną, za zarządzanie czy za ryzyko ubezpieczeniowe.

– Konsument ma prawo w każdej chwili, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązać umowę ubezpieczenia na życie z UFK. Przedsiębiorca nie może utrudniać mu takiej decyzji, np. wprowadzając opłaty, które czynią odstąpienie od umowy nieopłacalnym. Groźba utraty całości lub większości zgromadzonych pieniędzy jest faktycznym ograniczeniem ustawowego prawa konsumenta – powiedział Tomasz Chróstny.

Kilka lat temu głośno było o tzw. opłatach likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli, gdy konsumenci chcieli rozwiązać polisy z UFK przed terminem. W niektórych przypadkach oznaczało to utratę wszystkich oszczędności klientów. Takie postanowienia w umowach były uznawane za abuzywne i wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych. Prezes UOKiK zobowiązał wówczas zakłady ubezpieczeń, w tym AXA Życie, do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych.

– Towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą przerzucać na konsumentów kosztów, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Opłaty dystrybucyjne i alokacyjne stosowane przez firmę AXA po zakwestionowaniu opłat likwidacyjnych miały podobny do nich cel – zniechęcenie konsumentów do wypowiedzenia umowy w pierwszych latach jej trwania. To niedopuszczalne – oświadczył Tomasz Chróstny.

Kara dla UNIQA za stosowanie klauzuli niedozwolonej to ponad 10 mln zł (10 018 523 zł). Oprócz tego spółka musi poinformować konsumentów – listownie, na swojej stronie internetowej oraz na Facebooku – o decyzji i jej skutkach, czyli o tym, że zakwestionowane klauzule należy traktować tak, jakby ich nie było w umowie. Po uprawomocnieniu się decyzji poszkodowani będą się mogli na nią powoływać w sądzie przy dochodzeniu roszczeń.

Decyzja jest nieprawomocna, spółce przysługuje odwołanie do sądu.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: UOKiK)