Dlaczego każdy dyrektor placówki oświatowej potrzebuje ubezpieczenia OC?

0
1972

Jednostki oświatowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, działają w unikalnym środowisku prawnym i społecznym, które stawia przed nimi szereg wyzwań. Dyrektorzy tych placówek są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i edukację dzieci, a także za zarządzanie zespołami pracowników.

Poniżej wyjaśnimy, dlaczego posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinno być dobrze przemyślaną decyzją każdego dyrektora, by zapewnić ochronę interesów nie tylko swoich, ale również zarządzanej placówki.

Za wszystko odpowiada dyrektor

Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań dla dyrektorów placówek oświatowych jest rosnąca świadomość roszczeniowa rodziców, od lat wspierana przez kancelarie odszkodowawcze. Rodzice coraz częściej dochodzą swoich praw w przypadku szkód poniesionych przez dzieci na terenie placówki lub pod nadzorem szkoły, na przykład na wycieczkach czy wyjściach edukacyjnych. W takiej sytuacji, gdy dyrektorzy są chronieni dobrze skonstruowanym ubezpieczeniem, mogą uniknąć lub zminimalizować potencjalne konsekwencje prawne i finansowe nieprzewidzianych zdarzeń.

Dyrektor pełni kluczową rolę w zarządzaniu placówką oświatową. Jest on odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce oraz za organizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dyrektor odpowiada także za szkody wyrządzone przez swoich pracowników podczas wykonywania powierzonych im czynności. Oznacza to, że dyrektor ponosi odpowiedzialność nie tylko za własne działania, ale również za działania całego personelu oraz za stan bezpieczeństwa infrastrukturalnego placówki.

– Dyrektor szkoły nie zawsze jest w pełni świadomy, że odpowiada nie tylko za własne działania, ale także za wszystkie decyzje i błędy swoich pracowników. W praktyce oznacza to, że każde zaniedbanie ze strony pracownika szkoły, które prowadzi do szkody osobowej lub rzeczowej podopiecznych lub osób trzecich, może skutkować roszczeniami finansowymi wobec dyrektora. To ogromna odpowiedzialność, która wymaga odpowiedniego zabezpieczenia w postaci profesjonalnego ubezpieczenia OC dostosowanego do specyfiki branży edukacyjnej – wyjaśnia Andrzej Adamczyk, prezes Bezpieczny.pl.

Każdy dyrektor ponosi odpowiedzialność wizerunkową, prawną i finansową za zdarzenia w nadzorowanej przez niego placówce. I gdy w przypadku placówek publicznych organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, to nie możemy w tym miejscu zapomnieć o placówkach niepublicznych, w których rola odpowiedzialności finansowej jest szczególnie szeroka, ponieważ dyrektor jest często równocześnie organem prowadzącym. Pozycja dyrektora w placówce niepublicznej w większości przypadków jest bezpośrednio powiązana z konstrukcją prawną, na mocy której owa placówka funkcjonuje.

Placówki oświatowe to nie firmy

Placówki oświatowe różnią się od przedsiębiorstw tym, że ich działalność nie jest nastawiona na pomnażanie zysków, lecz przede wszystkim na realizację celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych. Każda placówka podlega przepisom prawa oświatowego, Kodeksu pracy oraz Karty nauczyciela i innym regulacjom.

W obliczu tych wyzwań kluczowe jest posiadanie ubezpieczenia OC, które jest dostosowane do specyficznych potrzeb takich podmiotów. Bezpieczny.pl oferuje unikalny na rynku produkt – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej placówek oświatowych i ich pracowników, które uwzględniają prawie wszystkie aspekty działalności szkół, przedszkoli, żłobków, od zarządzania personelem po organizację wycieczek szkolnych. Ubezpieczenie to chroni nie tylko dyrektora i wicedyrektorów, ale także wszystkich pracowników placówki, zapewniając kompleksową ochronę przed roszczeniami, bez względu na charakter organu prowadzącego, co bardzo ważne, dedykowane jest zarówno placówkom publicznym, jak i niepublicznym.

Regulacje prawne, o których wspomnieliśmy wcześniej, to przede wszystkim wymóg sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa przez szkołę i dotyczy uczniów powierzonych pracownikom szkoły lub szkole jako całości. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dzieci pozostają pod opieką nauczycieli lub administracji szkolnej podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę w placówce lub poza nią. Sąd Najwyższy w wyroku z 3 stycznia 1974 r. (II CR 643/73). Jeśli szkoda jest związana z odpowiedzialnością osób, które mają obowiązek nadzoru nad innymi osobami (np. nauczyciele nad uczniami), to stosuje się art. 430 kodeksu cywilnego.

Z kolei art. 207 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, co obejmuje również placówki oświatowe. Karta nauczyciela natomiast zobowiązuje dyrektora do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

Powyższe przykłady oczywiście nie wyczerpują zagadnień prawnych związanych z odpowiedzialnością dyrektora, jednak wskazują, że na problem odpowiedzialności prawnej należy spojrzeć z szerszej perspektywy i jest to zagadnienie wielowątkowe.

Brak odpowiedniego ubezpieczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Przykłady z praktyki, prawie zawsze medialnie nagłośnione, pokazują, że dyrektorzy placówek, którzy nie są odpowiednio ubezpieczeni, w niektórych przypadkach mogą być zmuszeni do pokrycia kosztów odszkodowań z własnego majątku.

Podsumowanie

Odpowiedzialność cywilna dyrektorów placówek oświatowych jest ubezpieczeniem dobrowolnym, ale wydaje się niezbędnym w obliczu problemów, na jakie mogą być narażeni. Specjalne ubezpieczenia OC, takie jak te oferowane przez Bezpieczny.pl, są kluczowe dla zapewnienia ochrony prawnej i finansowej zarówno dla dyrektorów, jak i dla całych placówek. W najlepiej pojętym interesie jednostki oświatowej jest to, żeby ochroną ubezpieczeniową objęta była zarówno placówka, organ prowadzący, dyrektor, jak i wszyscy jej pracownicy. Nie może być to ubezpieczenie przypadkowe, ale takie które zostało stworzone z myślą o branży edukacyjnej i odpowiadające na wszystkie jej niuanse.

Bezpieczny.pl ubezpiecza wiele tysięcy placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Ze względu na złożoność produktu, upoważnienie do sprzedaży OC dla placówek oświatowych i ich pracowników posiadają tylko wybrani, najlepiej wyszkoleni pośrednicy. W temacie odpowiedzialności cywilnej zaprosiliśmy do udziału w seminariach dyrektorów z całej Polski, którzy mogli uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych i webinarach.

Edukujemy również nauczycieli, ponieważ oni też są objęci ubezpieczeniem i dzięki temu są chronieni przed regresem ubezpieczeniowym. W sytuacji, gdy dochodzi do zdarzenia ubezpieczeniowego, odpowiedzialność spoczywa na dyrektorze, który musi zarządzać kryzysem, odpowiadać przed rodzicami i organami prowadzącymi. Profesjonalne ubezpieczenie OC daje pewność, że w przypadku roszczeń dyrektor jest chroniony i może skupić się na zarządzaniu szkołą – podsumowuje Andrzej Adamczyk.

Edukacja, zwiększenie świadomości oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu są niezbędne dla skutecznego zarządzania ryzykiem w placówkach oświatowych. Dzięki dobremu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, dyrektorzy mogą skupić się na najważniejszych aspektach swojej pracy – edukacji przyszłych pokoleń.

Aleksandra E. Wysocka

Więcej informacji: bezpieczny.pl/oc-dyrektora