EIOPA częściowo uznaje zasadność interwencji produktowej KNF dotyczącej UFK

0
878

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wydał 31 marca opinię w sprawie proponowanego środka interwencji produktowej Komisji Nadzoru Finansowego na mocy rozporządzenia dotyczącego detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). EIOPA częściowo popiera planowany przez KNF zakaz dla niektórych ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym i wzywa do skoordynowanych działań w całej Europie.

KNF zidentyfikowała ryzyko dla ubezpieczających kupujących produkty ubezpieczeniowe z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) w Polsce i poinformowała EIOPA oraz właściwe organy o proponowanym środku interwencji produktowej zgodnie z art. 17 rozporządzenia PRIIP. Ma on na celu odniesienie się do rentowności produktu, niektórych oferowanych inwestycji oraz sposobu ujawniania opłat i prowizji.

EIOPA zgadza się częściowo z KNF

Po przeanalizowaniu sprawy EIOPA stwierdził, że istnieją poważne obawy dotyczące ochrony inwestorów, którymi należy się zająć. Opierając się na posiadanych danych, EIOPA uznał, że polski rynek unit-linked wydaje się odbiegać od innych rynków europejskich, w szczególności ze względu na wysoki poziom kosztów. Ukierunkowany środek interwencji produktowej, mający na celu przeciwdziałanie ryzyku związanemu z rentownością produktu, może być uzasadniony w interesie spójnych i terminowych działań. Interwencja jest również uzasadniona i proporcjonalna w odniesieniu do niektórych wysoce ryzykownych inwestycji w warunkowe obligacje zamienne. EIOPA jest jednak zdania, że proponowany środek interwencji produktowej nie jest uzasadniony ani proporcjonalny do rozwiązywania innych problemów związanych z oferowanymi inwestycjami lub przejrzystością opłat i prowizji. Zamiast tego można rozważyć inne środki nadzorcze lub regulacyjne.

Będzie interwencja na szczeblu europejskim

EIOPA przypomina, że  przez lata zwracał uwagę na obawy związane z niektórymi polisami z UFK, identyfikując m.in. istnienie ryzyka związanego z wartością pieniądza na szerszym rynku europejskim, podobnego do wskazanego przez KNF. Urząd jest zdania, że wymaga to dalszych skoordynowanych działań na szczeblu Unii Europejskiej, aby stawić czoła zagrożeniom dla konsumentów i uniknąć w przyszłości podobnych interwencji produktowych. W związku z tym EIOPA rozpocznie konsultacje społeczne w sprawie środków przeciwdziałania ryzyku opłacalności, aby zapewnić dobre wyniki dla europejskich konsumentów.

Jak działa interwencja produktowa na postawie PRIIP?

Uprawnienia w zakresie interwencji produktowej na mocy rozporządzenia PRIIP są środkiem ostatecznym służącym rozwiązywaniu konkretnych istotnych problemów w zakresie ochrony inwestorów i zapobieganiu im. Powinny być wykorzystywane przez właściwe organy wyłącznie pod ścisłymi warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie PRIIP. 

Rozporządzenie w sprawie PRIIP przyznaje uprawnienia w zakresie interwencji produktowej właściwym organom krajowym (NCA) i EIOPA. Zgodnie z tymi uprawnieniami mogą one zakazać lub ograniczyć w UE wprowadzanie do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP) o określonych cechach lub typie działalności albo też praktyki finansowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. Korzystanie z tych uprawnień przez właściwe organy krajowe jest uzależnione od spełnienia określonych warunków: kwestia ta budzi poważne obawy dotyczące ochrony inwestorów, zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub zagrożenie dla stabilności całości lub części system finansowy i brak istniejących wymogów regulacyjnych na mocy prawa UE mającego zastosowanie do IBIP.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: EIOPA)