EIOPA rekomenduje krajowym nadzorom elastyczne podejście do sprawozdawczości zakładów

0
513

Na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ukazały się opublikowane 20 marca rekomendacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) dla organów nadzoru dotyczące elastycznego podejścia nadzorczego w zakresie terminów raportowania i ujawniania informacji dla celów Wypłacalność II sporządzanych przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji (ZU/R) oraz zakłady ubezpieczeń/reasekuracji tworzące grupy ubezpieczeniowe z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Wspomniany na wstępie dokument zawiera następujące rekomendacje dotyczące zmiany terminów i zakresu przekazywanych oraz ujawnianych informacji sporządzanych przez ZU/R oraz grupy ubezpieczeniowe na potrzeby systemu Wypłacalność II odnoszące się odpowiednio do:

1. sprawozdań rocznych za 2019 rok:

EIOPA rekomenduje przesunięcie dla ZU/R oraz grup ubezpieczeniowych dotychczasowego terminu przekazania regularnego sprawozdania do celów nadzoru (RSR) o 8 tygodni.

Urząd zaleca też przesunięcie dla ZU/R dotychczasowego terminu przekazania rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe (roczne QRT) o 8 tygodni, z wyłączeniem formularzy sprawozdawczych dotyczących: zawartości przekazywanych informacji (S.01.01), informacji podstawowych – informacji ogólnych (S.01.02), bilansu (S.02.01), prognozy przyszłych przepływów pieniężnych brutto (S.13.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01), wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 – S.25.03) oraz formularzy sprawozdawczych, które nie zostały przekazane w ramach QRT za IV kwartał 2019 r. z uwagi na zastosowane zwolnienia (dotyczy S.06.02, S.06.03, S.12 i S.17). W przypadku wskazanych formularzy dotychczasowy termin przekazania informacji do organu nadzoru zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez EIOPA powinien zostać wydłużony o 2 tygodnie.

EIOPA rekomenduje również przesunięcie dla grup ubezpieczeniowych dotychczasowego terminu przekazania rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe (roczne QRT dla grup) o 8 tygodni, z wyłączeniem formularzy sprawozdawczych dotyczących: zawartości przekazywanych informacji (S.01.01), informacji podstawowych – informacji ogólnych (S.01.02), bilansu (S.02.01), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01), środków własnych (S.23.01), wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 – S.25.03), wykazu podmiotów objętych zakresem nadzoru nad grupą (S.32.01). W przypadku wskazanych formularzy dotychczasowy termin przekazania informacji do organu nadzoru zgodnie z rekomendacją EIOPA powinien zostać wydłużony o 2 tygodnie.

Instytucja unijna zaleca też przesunięcie dla ZU/R oraz grup ubezpieczeniowych dotychczasowego terminu ujawnienia sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) o 8 tygodni, z wyłączeniem formularzy dotyczących: bilansu (S.02), wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22), środków własnych (S.23), wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25). W przypadku wskazanych formularzy dotychczasowy termin ujawnienia informacji, zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez EIOPA, powinien zostać wydłużony o 2 tygodnie.

Dodatkowo ZU/R we właściwym terminie określonym na publikację SFCR (zgodnie z rekomendacją Urzędu) powinny ujawnić stosowne informacje odnośnie do wpływu COVID-19 na dane i informacje ujawniane w ramach SFCR.

2. sprawozdań za I kwartał 2020 r.:

EIOPA rekomenduje przesunięcie dla ZU/R oraz grup ubezpieczeniowych dotychczasowego terminu przekazania kwartalnych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe (kwartalne QRT i kwartalne QRT dla grup) oraz kwartalnych danych na potrzeby stabilności finansowej (kwartalne QRT FS i kwartalne QRT FS dla grup) o 1 tydzień, z wyłączeniem w ramach kwartalnego QRT i kwartalnego QRT dla grup formularza sprawozdawczego dotyczącego: instrumentów pochodnych – transakcji (S.08.02). W przypadku wskazanego powyżej formularza dotychczasowy termin przekazania informacji do organu nadzoru (zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez EIOPA) powinien zostać wydłużony o 4 tygodnie. Jednocześnie ZU/R powinny oszacować kapitałowy wymóg wypłacalności na koniec I kwartału 2020 r. (a nie ograniczyć się do podania informacji o ostatnio oszacowanym kapitałowym wymogu wypłacalności) i odpowiednio zaraportować w kwartalnym QRT za I kwartał 2020 r.

UKNF poinformował, że obecnie uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, aby wdrożyć powyższe przedmiotowe rekomendacje poprzez odpowiednie dostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.) do rekomendowanych przez EIOPA terminów dotyczących wymogów sprawozdawczych.

Dodatkowo 23 marca Urząd przekazał drogą mailową do zakładów instrukcje dotyczące kwestii technicznych w zakresie przekazywanych rocznych i kwartalnych formularzy sprawozdawczych dla celów Wypłacalność II.

(AM, źródło: UKNF)