FinTech & InsurTech Digital Congress: Jak ukształtuje się przyszłość rynku finansowego?

0
503

4 grudnia w The Westin Warsaw Hotel odbył się 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress – wydarzenie, które zgromadziło czołowych ekspertów branż fintech i insurtech. Głównym patronem medialnym ubezpieczeniowej części wydarzenia była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Podczas debaty inauguracyjnej odbywającej się pod hasłem „Adaptacja i elastyczność na nowe wyzwania w biznesie” jej uczestnicy przeanalizowali gotowość na ryzyko i zarządzanie nim w warunkach niepewności, a także kulturę innowacyjności w kontekście ryzyka. Dyskutowano o wpływie zmian technologicznych i prawnych na rozwój rynku, adaptacji do potrzeb zmieniającego się klienta oraz o efektywnych modelach biznesowych dla równowagi i wzrostu na wymagającym rynku. 

– Jeśli chodzi o ryzyko makroekonomiczne, które ostatnio jest dość turbulentne, to finanse są na to przygotowane. Długoterminowe ryzyka związane z klientem, ze zmianami behawioralnymi – tutaj jeszcze troszkę potrzebujemy tego, żeby długoterminowo umieć korzystać z danych, które gromadzimy i  w tym kontekście tym ryzykiem lepiej zarządzać – podsumowała Weronika Dejneka, prezeska PZU Cash & wiceprezeska PZU Zdrowie.

Wyzwania związane z Customer Experience

Kolejny blok tematyczny poświęcony został nowym horyzontom biznesu. Przeanalizowano najnowsze trendy kształtujące przyszłość branży. Eksperci pochylili się nad zagadnieniami związanymi z nowoczesnym Customer Experience: ewolucją klienta na rynku, „humanizacją” bankowości jako priorytetu dla rozwijających się banków i fintechów, potencjałem wykorzystania open data, korzyściami, które można uzyskać z wdrażania zasad ESG w sektorze biznesowym. Skomentowano także perspektywy zrewolucjonizowania branży finansowej przez sztuczną inteligencję. Prelegenci zwrócili uwagę na wyzwania związane z wykorzystaniem AI, nowe modele analizy finansowej i doradztwa oraz potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej. Zaprezentowane zostały także przykłady zastosowania AI w biznesie.

– Uważam, że następne lata to będzie praca nad przygotowaniem infrastruktury instytucji finansowych do wprowadzenia narzędzi AI. Modele będą się rozwijały, będą nowe i do tego trzeba być gotowym. One na pewno pozwolą na zwiększenie efektywności działania każdego podmiotu – mówił Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes zarządu Nest Banku.

Duże zbiory danych jako element przewagi konkurencyjnej

Debata Data & RegTech koncentrowała się na praktycznym wykorzystaniu technologii, regulacji danych i konkurencyjnych przewag w sektorach finansowym i ubezpieczeniowym. Eksperci przeanalizowali wykorzystanie zaawansowanych technologii i analizy dużych zbiorów danych w sektorze ubezpieczeń i bankowości, zwracając uwagę na potencjał tych narzędzi w tworzeniu przewag konkurencyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i transparentności w zarządzaniu danymi klientów. Dodatkowo poruszono kwestie regulacji prawnych, w tym wpływ rozporządzenia o otwartych finansach (FIDA) i regulacji ESG na sektor finansowy i ubezpieczeniowy, podkreślając znaczenie technologii RegTech oraz szanse i wyzwania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Następnie akcent przeniesiony został na kwestię budowania zaufania klientów do dostawców usług w zakresie przekazywania danych. Prelegenci odnieśli się do takich zagadnień, jak przetwarzanie i ochrona wrażliwych danych w systemach biznesowych oraz szanse i zagrożenia związane z łączeniem danych finansowych i ubezpieczeniowych z danymi medycznymi. 

Skutki e-rewolucji dla ubezpieczycieli i insurtechów

Podczas bloku poświęconego embedded finance eksperci skoncentrowali się na przyszłości bankowości, rozważając, czy banki będą ewoluować w kierunku e-commerce czy pozostaną przy modelu embedded finance oraz na wpływie cyfryzacji na branże fintech i insurtech. Poruszono tematykę cyfrowej transformacji w bankach i zakładach ubezpieczeń, dojrzałości cyfrowej tych instytucji, korzyści wynikających ze współpracy z firmami fintech i insurtech, oraz rewolucji w płatnościach cyfrowych i rozwoju technologii płatniczych, takich jak softposy.

Zakończenie kongresu stanowiła dyskusja na temat ewolucji rynku. Omówiono aktualne trendy w finansowaniu startupów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków fintech i insurtech, oraz strategie współpracy banków i ubezpieczycieli ze spółkami technologicznymi. Przedyskutowano również sytuację rynkową w zakresie finansowania spółek technologicznych w różnych regionach (m.in. Europa, USA), a także główne segmenty fintech i insurtech przyciągające inwestycje venture capital. Ponadto poruszono kwestię współpracy banków i ubezpieczycieli ze spółkami fintech i insurtech, analizując główne modele tej współpracy oraz sposób, w jaki mogą one przyczyniać się do rozwoju nowych rozwiązań.

(AM, źródło: MMC Polska)