Gardia Broker ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu

0
1694

Rada Nadzorcza spółki Gardia Broker sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jasnej 31B ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu spółki Gardia Broker sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jasnej 31B.

I. Nazwa i adres spółki:

GARDIA BROKER sp. z o.o.

Ul. Jasna 31 B

44-122 Gliwice

II. Określenie stanowiska: 

Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu

III. Podstawowe wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 5-letni staż pracy oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralność
 • posiadanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji albo
 • posiadanie dokumentów potwierdzających wykonywanie co najmniej przez 5 lat u jednego lub większej liczby brokerów – odpowiednio – ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych czynności bezpośrednio związanych z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie przez kandydata zgłoszenia do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz pozytywnych opinii brokerów – odpowiednio – ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, pod kierunkiem których wykonywane były ww. czynności

IV. Obowiązki:

 • Bezpośredni nadzór i koordynacja funkcjonowania spółki w zakresie:
 • zarządzania działalnością spółki
 • kompleksowej obsługi prawnej i stosowania prawa powszechnego
 • realizacji ustalonej strategii i kierunków rozwoju spółki
 • nawiązywania i utrzymywania stałych kontaktów z klientami
 • polityki zatrudnienia i płac
 • polityki informacyjnej spółki i kształtowania wizerunku
 • zapewnienia bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
 • wydawania zarządzeń, poleceń i innych wewnętrznych decyzji oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych dotyczących spółki

V. Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o kontrakt menedżerski w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon)

VI. Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia zawodowego, uprawnień do wykonywania działalności odpowiednio brokerskiej lub reasekuracyjnej, niekaralności
 • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny własnoręcznie podpisane
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu oraz adresu e-mail niezbędnych do kontaktu w celach postępowania kwalifikacyjnego

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 • wszelkie dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie kandydata winny zostać dołączone w oryginałach lub odpisach, poświadczonych przez kandydata
 • informacje dotyczące spółki kandydaci mogą uzyskać w siedzibie spółki w Biurze Zarządu, w dniach roboczych w godz. od 7.30 do 13.30 do dnia 12 maja 2023 roku, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń
 • kandydat winien złożyć pisemne zgłoszenie osobiście w siedzibie spółki w terminie do dnia 12 maja 2023 roku do godziny 14:00 lub przesłać pocztą w tym samym terminie na wskazany powyżej adres spółki
 • dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do siedziby spółki po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane
 • z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci będą indywidualnie powiadomieni w formie cyfrowej, pisemnej lub telefonicznej
 • spółka zastrzega sobie prawo do:
 • unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn,
 • wyboru jednej lub kilku osób, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz przebiegu postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.gardiabroker.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Aktywów Państwowych.