Generali uruchamia program Lifetime Partner 24: Driving Growth

0
229

15 grudnia podczas Dnia Inwestora Grupa Generali ogłosiła nową strategię na lata 2022–2024 pod nazwą Lifetime Partner 24: Driving Growth (Partner na cale życie: intensyfikacja rozwoju). Oczekiwanym efektem planu jest zrównoważony rozwój podstawowych i nowych linii biznesowych Generali.

– Ogłoszone dzisiaj ambitne plany i inicjatywy są możliwe dzięki pomyślnej realizacji naszych poprzednich planów strategicznych. Dziś Generali ma silną pozycję finansową, zdywersyfikowane zyski, konsekwentny wzrost rentowności i doświadczenie w generowaniu najlepszych w swojej klasie zysków dla akcjonariuszy. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych trzech lat uda nam się wykorzystać te osiągnięcia. Nasza wiodąca pozycja w branży ubezpieczeniowej, rozwinięte możliwości zarządzania aktywami, cyfrowa sieć 165 tys. agentów oraz rosnące zaangażowanie w pozytywny wkład w sprawy społeczne i ochronę środowiska sprawiają, że Generali jest w idealnej pozycji do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu z korzyścią dla wszystkich interesariuszy – powiedział Philippe Donnet, dyrektor generalny Grupy Generali.

Nowa strategia przedstawia wizję Generali w 2024 r. i opiera się na trzech strategicznych filarach: dążeniu do zrównoważonego wzrostu, zwiększeniu zysków oraz wprowadzaniu innowacji. Plan ten ma umożliwić osiągnięcie znacznego wzrostu zysku na akcję, zwiększenie skumulowanych przepływów pieniężnych netto w ramach holdingu oraz wzrost dywidendy.

Zrównoważony wzrost

Nowa strategia przewiduje, że Generali będzie zwiększać przychody w segmencie majątkowym (P&C) i utrzymywać najlepsze w swojej klasie marże techniczne. Firma chce to osiągnąć poprzez zwiększanie udziału w rynku w obszarach o znacznym potencjale wzrostu, m.in. ubezpieczeniach dla małych i średnich firm, obszarze zdrowotnym, opiece senioralnej w Europie oraz ubezpieczeniach podróżnych w USA.

Z kolei w biznesie życiowym Generali zamierza rozwijać działalność w zakresie ubezpieczeń kapitałowych i zysków technicznych, zwiększając wolumeny ubezpieczeń związanych z funduszami inwestycyjnymi i ochronnych oraz dalej włączając marże, jak również rozszerzając ofertę produktów ESG. Wzrost ma być wspierany przez efektywne zarządzanie kosztami przy zachowaniu dyscypliny kosztowej na dojrzałych rynkach i skoncentrowaniu się na inwestycjach w Azji oraz na działalności związanej z opłatami.

Wzmocnienie profilu dochodowego

Generali planuje także kontynuację prac nad poprawą profilu i rentowności swojej działalności w  ubezpieczeniach na życie, podejmując kompleksowe działania optymalizacyjne w celu zmniejszenia kapitałochłonności i poprawy wyników operacyjnych. Stosując to podejście, dzięki któremu Generali zainwestowało ponad 3 mld euro w fuzje i przejęcia w trakcie obecnego cyklu strategicznego, grupa przekieruje swój kapitał na inicjatywy zapewniające rentowny wzrost. Generali będzie poszukiwać możliwości wzmocnienia swojej pozycji lidera ubezpieczeniowego w Europie oraz zwiększenia obecności na wybranych rozwijających się rynkach azjatyckich.

W obszarze zarządzania aktywami grupa będzie nadal inwestować w produkty i możliwości dystrybucyjne, m.in. rozszerzając swoje możliwości w zakresie aktywów prywatnych, aby zwiększyć skalę działania i wygenerować dodatkowe 100 mln euro przychodów od podmiotów zewnętrznych.

Innowacje

Nowa strategia Generali zakłada 1,1 mld euro inwestycji w cyfryzację i technologie, o 60% więcej niż w przypadku poprzednich planów strategicznych. Obejmuje to dalsze inwestycje mające na celu zwiększenie możliwości w zakresie doradztwa cyfrowego oraz wprowadzenie jednolitego podejścia omnikanałowego we wszystkich kanałach dystrybucji.

Grupa będzie również inwestować w rozbudowę wspólnych platform, nowe możliwości w zakresie danych oraz w szersze zastosowanie inteligentnej automatyzacji i technologii sztucznej inteligencji. Pozwoli to na obniżenie kosztów i zwiększenie dźwigni operacyjnej Generali, co przyczyni się do poprawy wskaźnika kosztów do dochodów grupy o 2,5–3,0 punkty procentowe.

Pozycja technologiczna firmy zostanie dodatkowo wzmocniona dzięki mechanizmowi innowacyjności, łączącemu zarówno działania wewnętrzne, jak i oparte na partnerstwie. Nowy fundusz venture insurtech o wartości 250 mln euro pozwoli Generali na wykorzystanie możliwości o dużym potencjale. Grupa uruchomi również nową bezpośrednią operację cyfrową w celu zdobycia większego udziału w cyfrowych pulach zysków w Europie.

Pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo, środowisko i interesariuszy

Generali zobowiązało się także do podjęcia działań na rzecz budowy bardziej odpornego i sprawiedliwego społeczeństwa. W planie strategicznym uwzględniono zobowiązania w zakresie ESG, w tym wzrost składek z tytułu zrównoważonych rozwiązań o 5–7% CAGR do 2024 r. oraz pełną integrację kryteriów ESG w bezpośrednich inwestycjach portfela rachunków ogólnych grupy do 2024 r. Generali zamierza również ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Firma zmniejszy również ślad węglowy portfela inwestycji korporacyjnych o 25% do 2024 r., zgodnie ze swoimi zobowiązaniami jako członka Net-Zero Asset Owner Alliance, a także dokona nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji o wartości 8,5–9,5 mld euro w latach 2021–2025. Grupa określiła również plan całkowitej rezygnacji z inwestycji oraz działalności ubezpieczeniowej w sektorze węgla energetycznego, a także kontynuacji zobowiązania do zaprzestania ubezpieczania działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu.

Projekt EnterPRIZE Generali ma z kolei pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w dokonaniu trwałej transformacji, natomiast sztandarowa inicjatywa społeczna The Human Safety Net uwolni potencjał osób, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Działania na rzecz zaangażowania pracowników

Generali będzie nadal inwestować w swoich pracowników, aby zapewnić ich zaangażowanie w pomyślną realizację nowego planu i jednocześnie stworzyć zrównoważone środowisko pracy. W trakcie realizacji programu Lifetime Partner 24: Driving Growth grupa skupi się na wzmacnianiu swojej merytokratycznej i zorientowanej na klienta kultury oraz rozwijaniu kompetencji, co obejmuje podniesienie kwalifikacji 70% pracowników Generali w zakresie nowych umiejętności cyfrowych i strategicznych do 2024 r.

Firma założyła również, że do końca okresu objętego planem 40% stanowisk kierowniczych będą zajmowały kobiety. Generali zaangażuje się też we wprowadzanie nowych zrównoważonych i hybrydowych modeli pracy we wszystkich swoich jednostkach.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: Generali)