Geneva Association: Szkoda przyrody

0
374

Przed odbywającą się w dniach 7–19 grudnia 2022 r. w Montrealu konferencją ONZ w sprawie różnorodności biologicznej COP15, w której bierze udział 196 państw członkowskich Konwencji (UN Convention on Biological Diversity), Geneva Association opublikowała raport „Przyroda i branża ubezpieczeniowa. Podjęcie działań w kierunku gospodarki sprzyjającej przyrodzie”.

Ogromna skala degradacji przyrody i utrata bioróżnorodności są jednymi z najgroźniejszych ryzyk, z jakimi mierzy się świat, niosącymi poważne konsekwencje dla społeczeństw i gospodarek. Raport „Nature and the Insurance Industry: Taking action towards a nature-positive economy” zawiera spostrzeżenia na temat wpływu działalności człowieka na przyrodę i głębokiej współzależności między szkodami w przyrodzie a zmianą klimatu. Raport analizuje wyzwania i możliwości wynikające z ryzyk związanych z przyrodą dla branży ubezpieczeniowej. 

Ponad 50% globalnego PKB jest zależne od kapitału naturalnego i usług ekosystemowych. Wiele ekosystemów zbliża się do swoich punktów krytycznych, poza którymi mogą już być nie do uratowania. Będzie to miało istotne konsekwencje dla branż zależnych od natury. Trzy największe zależne od natury sektory to budowlany, rolny i spożywczy.

Ogromna skala oddziaływania szkód w przyrodzie na rozwój społeczno-ekonomiczny, w połączeniu z innymi czynnikami, takimi jak zrównoważone finanse i działania regulacyjne, czynią z troski o przyrodę zasadniczą kwestię biznesową. Podejmując działanie teraz, ubezpieczyciele i reasekuratorzy mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyk odnoszących się do przyrody i stworzyć zachętę do przesunięcia w kierunku bardziej zrównoważonego modelu biznesowego – jedno i drugie będzie nieodzowne dla transformacji gospodarki w sprzyjającą przyrodzie, zeroemisyjną i bardziej odporną. Raport Geneva Association prezentuje konkretne sposoby, jakimi branża ubezpieczeniowa umożliwia zastosowanie zrównoważonych modeli biznesowych w rozmaitych zależnych od natury sektorach przez ochronę naturalnego kapitału za sprawą underwritingu i inwestowania w rozwiązania oparte na przyrodzie.

 – Innowacje ubezpieczeniowe dotyczące szkód w przyrodzie, zarówno po stronie inwestycji, jak i underwritingu, są zdecydowanie warte uwagi. Wyzwaniem dla branży jest teraz wdrożenie ich na dużą skalę. Kontynuując wchodzenie w odpowiednie partnerstwa, w branży i poza nią, i wykorzystując pozyskane w ten sposób wiedzę i doświadczenie, ubezpieczyciele mogą wnieść ogromny wkład w działania na rzecz przyrody – powiedział Jad Ariss, dyrektor zarządzający Geneva Association.

– Ubezpieczyciele i reasekuratorzy traktują degradację przyrody i wynikające stad ryzyka poważnie i zaczęli inwestować w badania, podnosić świadomość i wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Niemniej jednak branża musi lepiej zrozumieć materię tych ryzyk. Również zastosowanie na dużą skalę nowych technologii w celu dekarbonizacji niesie ze sobą potencjalne poważne skutki dla środowiska, którymi trzeba zarządzać z perspektywy pełnego cyklu życia. Ubezpieczyciele są na dobrej pozycji, aby udostępniać swoje doświadczenie zarządzania ryzykiem i zachęcać do bardziej zrównoważonych działań – podsumowała autorka raportu Maryam Golnaraghi, dyrektorka ds. klimatu i środowiska w Geneva Association.

AC