Gospodarcze skutki pandemii obciążyły zysk Grupy PZU

0
705

Skutki pandemii i wprowadzonych w związku z nią ograniczeń zaciążyły na półrocznych wynikach Grupy PZU, zwłaszcza na zysku netto. Z drugiej strony ubezpieczyciel może się cieszyć z wyraźnej poprawy wyników sprzedażowych w działalności życiowej oraz biznesie zdrowotnym. Zakładowi udało się też osiągnąć kilka wskaźników przekraczających oczekiwania zawarte w jego strategii.

– Pierwsza połowa 2020 roku to okres, w którym otoczenie biznesowe grupy podlegało bardzo dynamicznym zmianom. Dla Grupy PZU był to test zwinności i elastyczności, w którym dążyliśmy do integracji i cyfryzacji wielu struktur korporacyjnych. Z perspektywy pierwszej połowy roku widzimy, że przyjęty model działania wykazuje dużą stabilność i odporność, pozwalając efektywnie funkcjonować nawet przy dużej zmienności rynku – zarówno po stronie oferty produktowej, jak i dopasowania się do preferencji zakupowych klientów – powiedziała Beata Kozłowska-Chyła, pełniąca obowiązki prezesa zarządu PZU SA.

– Jednocześnie pracujemy nad nową strategią Grupy PZU, która będzie kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian. Znajdą się w niej cele i założenia mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych, mimo niełatwej rzeczywistości biznesowej i koniunktury gospodarczej. Liczę, że niezależnie od przyszłych zmian sytuacji gospodarczej, PZU będzie w stanie nadal generować ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy – dodała.

Sprzedaż majątkowa

W I połowie obecnego roku przypis składki Grupy PZU uplasował się na poziomie 11,69 mld zł (wg MSSF). Był to rezultat o 1,25% niższy od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku (11,84 mld zł). Majątkowa spółka grupy – PZU SA – zebrała 6463 mln zł – o 3,71% mniej niż przed rokiem (6712 mln zł; dane wg PSR). Rentowność w segmencie majątkowym w Polsce (mierzona COR, wskaźnikiem mieszanym) uplasowała się na poziomie 87,1% (+2,1 p.p. r/r), Był to wynik istotnie lepszy od poziomów założonych w strategii. Wynik na ubezpieczeniach majątkowych w Polsce wzrósł o 21% r/r.

Sprzedaż życiowa

Z kolei przypis składki PZU Życie wyniósł 4290 mln zł. Wynik ten był o 2,58% wyższy od ubiegłorocznego. Zakład podał, że poprawa rezultatu w biznesie życiowym była zasługą utrzymania rosnącej sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, pomimo ograniczania benefitów pracowniczych, a także lepszych rezultatów z dystrybucji indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, głównie w kanale bancassurance (+16% r/r ). Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych uplasowała się na poziomie 26,1% – najwyższym od I półrocza 2011 roku i jednocześnie powyżej strategicznych poziomów. Wynik na ubezpieczeniach życiowych w Polsce wzrósł o 27% r/r.

Grupa utrzymała pozycję lidera w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową (45,6% udziału w rynku na koniec marca). Dzięki tym wszystkim czynnikom udział PZU w rynku życiowym już po I kw. 2020 roku wyniósł 41,8%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku.

– Dzięki wysokiej sprawności działania osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki w kluczowych obszarach biznesowych. W I połowie 2020 roku marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do poziomu 26,1%, wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 87,1%, a zwrot na inwestycjach był wyższy o 3,2 p.p. od stopy wolnej od ryzyka (RFR). Są to wyniki istotnie lepsze niż te osiągnięte rok wcześniej. Są też wyraźnie lepsze od ambicji strategicznych. W rezultacie zwrot na kapitale, z wyłączeniem odpisów, wyniósł 19,1% – zaznaczył Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Biznes zdrowotny

Dynamicznie rozwijał się także biznes zdrowotny, w którym przychody wzrosły o 20,6% r/r, do 439 mln zł.

– Tak wysoka dynamika to rezultat bardzo dobrych wyników sprzedaży ubezpieczeń na życie i abonamentów zdrowotnych. Polacy zgłaszają popyt na usługi medyczne wysokiej jakości i my te potrzeby realizujemy. Szczególnie widoczne to było w trudnej sytuacji pandemicznej. Oferujemy ubezpieczenia medyczne i sukcesywnie budujemy portfel klientów abonamentowych w sieci własnej PZU Zdrowie – podkreśliła Aleksandra Agatowska, pełniąca obowiązki prezesa PZU Życie.

Na koniec I półrocza 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji Grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

Bankowe odpisy zmniejszyły zysk

Przez 6 miesięcy tego roku ubezpieczyciel wypłacił 7291 mln zł odszkodowań i świadczeń netto – o 8,05% mniej niż przed rokiem (7929 mln zł). Wynik netto z działalności inwestycyjnej uplasował się na poziomie 4149 mln zł. Był to rezultat o 26,08% słabszy od ubiegłorocznego (5613 mln zł). Zysk netto wyniósł 304 mln zł (2198 mln zł przed rokiem, -86,17% r/r). Wyniki I półrocza 2020 roku zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (ang. goodwill) w kwocie 1343 mln zł. Odpisy dotyczą aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Pekao.

– Odpisy to wypadkowa kilku czynników, które istotnie wpłynęły na pogorszenie się warunków biznesowych dla sektora bankowego. Do najważniejszych należą skutki gospodarcze wywołane pandemią, w tym obniżenie stóp procentowych przez RPP oraz wzrost ryzyka kredytowego i utworzenie dodatkowych rezerw z tym związanych – wyjaśnił Tomasz Kulik. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po I półroczu 2020 roku wyniósł 301 mln zł.  Z wyłączeniem odpisów było to 1644 mln zł czyli o 11% więcej r/r. Ogólny zysk netto PZU bez odpisów wyniósł 1647 mln zł – o 25,07% mniej niż rok wcześniej.

Wysoki poziom bezpieczeństwa kapitałowego

Grupa odnotowała wysoki zwrot na portfelu głównym: 3,2 p.p. powyżej stopy wolnej od ryzyka. Zakład podkreślił, że był to wynik powyżej jego ambicji strategicznych, uzyskany mimo turbulencji na rynkach finansowych. Mimo presji na wzrost wynagrodzeń, wskaźnik kosztów PZU wyniósł 7,1%. Zwrot na kapitale uplasował się na poziomie 19,1% (z wyłączeniem odpisów).

Wskaźnik Wypłacalność II na koniec drugiego kwartału 2020 r. wyniósł 258% i był zauważalnie wyższy od średniej dla europejskich ubezpieczycieli. 27 sierpnia 2020 roku agencja S&P Global Services podtrzymała rating „A-” z perspektywą „stabilną”. Agencja wskazała, że pomimo utworzenia odpisów na aktywa bankowe, Grupa PZU powinna w 2020 roku osiągnąć wyniki porównywalne do międzynarodowych ubezpieczycieli, a także utrzymać bezpieczną nadwyżkę kapitałową powyżej wymogów dla oceny siły kapitałowej według modelu S&P na poziomie „AAA”.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl