Grupa PZU: Sprzedaż obroniła się przed mocnym spadkiem, zyski – nie

0
927

Mimo trudnego otoczenia rynkowego Grupa PZU zebrała w 2020 roku podobną sumę składek jak rok wcześniej, co zawdzięcza głównie świetnym wynikom sprzedaży w sektorze życiowym. Z kolei zysk zakładu mocno odczuł negatywny wpływ pandemii Covid-19 oraz odpisów bankowych.

– PZU posiada ok. 16 milionów klientów produktów ubezpieczeniowych, dzięki którym w 2020 roku osiągnęliśmy blisko 24 mld składki przypisanej brutto – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA. – Blisko 15 mld zł składki zebranej z ubezpieczeń majątkowych zostało wygenerowane przy wskaźniku mieszanym (COR) na poziomie 88,2%, co jest wartością znacznie lepszą niż średni wskaźnik dla naszych konkurentów. Pozostałe 8,9 mld zł składki przypadało na ubezpieczenia na życie, gdzie również pokazaliśmy siłę i determinację. Marża operacyjna wyniosła 18,8%, w tym marża na samych ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych to aż 19,7%. To są wyniki osiągnięte w bardzo specyficznych warunkach, przy jednocześnie bardzo stabilnych wskaźnikach kapitałowych – dodaje.

Sprzedaż

W 2020 roku przypis składki brutto PZU uplasował się na poziomie 23 866 mln zł (wg MSSF). Był to rezultat o 1,34% niższy od uzyskanego w roku poprzednim, tj. 24 191 mln zł.

Biznes majątkowy

Według skonsolidowanego raportu rocznego grupy jej spółka majątkowa zebrała 12 537 mln zł – o 3,85% mniej niż rok wcześniej (13 039 mln zł). Zakład zwrócił uwagę, że to efekt presji, jaką na segment ubezpieczeń komunikacyjnych wywarło spowolnienie na rynku sprzedaży samochodów w Polsce. Towarzystwo zaobserwowało jednocześnie mocny popyt na ubezpieczenia mieszkań i MŚP. PZU SA osiągnął wysoką rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce – wskaźnik mieszany na poziomie 88,4% w 2020 roku nie zmienił się w stosunku do poprzedniego roku, plasując się na poziomach lepszych niż w strategii.

Biznes życiowy

Z kolei przypis PZU Życie wyniósł 8752 mln zł (PSR). W 2019 roku było to 8582 mln zł, co oznacza wzrost sprzedaży rok do roku o 1,98%. Zakład odnotował wysoki przypis z ubezpieczeń indywidualnych (1,7 mld zł). Motorem sprzedaży w tym segmencie były ubezpieczenia ochronne na życie, których sprzedaż zwiększyła się o 22% r/r.

Składka z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych pozostała na stabilnym poziomie wynoszącym 7 mld zł. Marża operacyjna w tym segmencie uplasowała się na poziomie 19,7%, zgodnym z oczekiwaniami strategii zakładu. PZU Życie osiągnął rekordowy udział w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce na poziomie 42,3% (+2,4 p.p. r/r).

Biznes zdrowotny

Z kolei PZU Zdrowie sukcesywnie zwiększało swój udział w rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Na koniec 2020 roku miało już ponad 2,8 mln klientów. Przychody w tym okresie wyniosły 949 mln zł, co stanowi wzrost o 65% w ciągu ostatnich dwóch lat i o 12% w stosunku do poprzedniego roku.

– Z satysfakcją przyjmuję fakt, że efekty pracy PZU Życie przyczyniają się do bardzo dobrych wyników Grupy PZU. W IV kwartale 2020 roku przypis składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie sięgnął rekordowych 474 mln zł, a szczególny wzrost odnotowały ubezpieczenia ochronne (+35% r/r). Równie istotny jest segment zdrowotny. To najszybciej rosnąca cześć naszego biznesu. Ciągle widzimy duży potencjał do rozwoju, zarówno poprzez dalszą współpracę partnerską, jak i tworzenie własnych placówek. Na tę działalność patrzymy nie tylko z punku widzenia wysokiej dynamiki przychodów czy marży, ale także jako na część całego ekosystemu klienta, którego lojalność w ramach Grupy PZU jest dla nas najwyższą wartością – mówi prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Odporny model biznesowy

Rozwój filaru inwestycyjnego uczynił TFI PZU jednym z liderów sprzedaży funduszy i portfeli i doprowadził do wzrostu aktywów pod zarządzaniem o blisko 1,3 mld zł. TFI PZU miało 35% udziału w rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych, mierzonego liczbą umów, co przełożyło się na 390 mln zł aktywów zgromadzonych w PPK na koniec 2020 roku. Portfel inwestycyjny Grupy PZU przyniósł zwrot na poziomie 4,4%, czyli o 3,7 p.p. przekroczył stopę wolną od ryzyka.

– Tak dobry wynik został zrealizowany przy zachowaniu bezpiecznej struktury portfela, który na koniec roku 2020 składał się w 84% z instrumentów dłużnych. Nie byłoby to możliwe bez wdrażanych konsekwentnie fundamentalnych zmian w zarządzaniu naszymi portfelami. Zwiększamy poziom długu korporacyjnego o ratingu inwestycyjnym, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka akcji notowanych. Postawiliśmy też na strategie pozwalające na generowanie zysku odsetkowego, redukując przy tym wpływ przeszacowania wartości tych aktywów na wynik. To podejście bardzo dobrze się sprawdziło również w 2020 roku, który charakteryzował się wysoką zmiennością i niepewnością. Obecnie portfel główny zapewnia stabilny poziom przychodów odsetkowych, które są bazą dla generowanej rentowości w długim terminie. Tylko w samym IV kwartale 2020 roku zwrot na portfelu głównym wyniósł 5,1%, co w obecnych warunkach ekonomicznych stanowi ponadprzeciętny wynik na tle całego rynku – mówi członek zarządu PZU SA i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

Banki i pandemia zaciążyły na zyskach PZU

Zysk netto grupy uplasował się na poziomie 2530 mln zł. Był to rezultat o 51,21% niższy od odnotowanego dwanaście miesięcy wcześniej (5185 mln zł). Wynik netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej, tj. z uwzględnieniem banków, wyniósł w 2020 roku 1,9 mld zł, na co złożyły się wynik netto z wyłączeniem banków w wysokości 3,1 mld zł (+11,7% r/r), odpisy z tytułu utraty wartości związane z akwizycjami banków w wysokości 1,3 mld zł oraz wynik z działalności bankowej w wysokości 149 mln zł. Z wyłączeniem wpływu pandemii, szacowanego na 1,9 mld zł, wynik w 2020 roku wyniósł 3,8 mld zł i był wyższy o 17% od ubiegłorocznego.

Odszkodowania i kapitał

Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez Grupę PZU wyniosła 15 580 mln zł – o 0,73% mniej niż w roku poprzednim (15 695 mln zł). Mimo wymagającego otoczenia pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje bardzo silna. Wskaźnik Solvency II na 30 września 2020 roku osiągnął poziom 257% dla całej Grupy, 284% dla PZU i 381% dla PZU Życie. Zwrot na kapitale uplasował się w 2020 roku na poziomie 10,9% (22,5% z wyłączeniem efektów pandemii), co lokuje PZU wśród ubezpieczycieli osiągających najwyższe zwroty na kapitale w Europie.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl