Insurance Europe: IDD działa dobrze, ale potrzebuje pewnych ulepszeń

0
161

W odpowiedzi na kwestionariusz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych dotyczący stosowania dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) Insurance Europe oceniła, że ogólny wpływ dyrektywy był pozytywny z dwóch głównych powodów.

Pierwszym z powodów wskazanych przez organizację było to, że IDD działała w ramach istniejących systemów dystrybucji i skutecznie podniosła profesjonalizm dystrybucji ubezpieczeń, zapewniając jednocześnie dodatkową przejrzystość. Zdaniem Insurance Europe ma to pozytywny wpływ na konsumentów. Po drugie, IDD szanowała krajowe różnice w strukturze rynku i kulturze konsumenckiej, co pozwala krajowym organom regulacyjnym i nadzorczym na przyjęcie podejścia do dystrybucji ubezpieczeń odpowiedniego dla lokalnego rynku.

Insurance Europe zaznaczyła też, że wszelkie przyszłe zmiany w IDD powinny zachować to podejście. Organizacja uważa, że choć generalnie dyrektywa w sprawie różnicowania funkcjonuje dobrze, to należy ją ulepszyć, likwidując błędne reguły, które powodują, iż konsumenci są przeładowani informacjami. Insurance Europe uważa ponadto, że potrzebne jest stworzenie ram prawnych dostosowanych do ery cyfrowej i umożliwiających konsumentom czerpanie korzyści ze wzrostu sprzedaży online.

(AM, źródło: Insurance Europe)