Insurance Europe krytykuje przyjęty model dyrektywy IRRD

0
220

Dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli (IRRD) nie może być kopią przepisów bankowych – oświadczyła Insurance Europe w swoim stanowisku w konsultacjach aktu przeprowadzonych przez Komisję Europejską.

Zdaniem organizacji propozycje KE wykraczają poza to, co jest konieczne, biorąc pod uwagę rozległe zabezpieczenia, które już istnieją w celu ochrony ubezpieczających. W ocenie Insurance Europe specyfika działalności ubezpieczeniowej oraz istniejące instrumenty w ramach Solvency II sprawiają, iż nie ma potrzeby tworzenia tak rozbudowanej IRRD. Co więcej, samo zastosowanie w branży ubezpieczeniowej bankowego systemu naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bez uwzględnienia specyfiki rynku jest wysoce nieodpowiednie i podważyłoby różne procesy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w upadającej firmie ubezpieczeniowej. Zamiast tego KE powinna dążyć do stworzenia ram zgodnych z normami uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym i powinna zadbać o to, by nie obciążać ubezpieczycieli niepotrzebnymi i kosztownymi wymogami.

Insurance Europe określiła również następujące kluczowe obszary zainteresowania:

  • Wymóg, aby każdy zakład ubezpieczeń/reasekuracji przygotował plany naprawy z wyprzedzeniem lub podlegał planowi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, powinien być powiązany z celami tychże, a zwłaszcza z tym, czy są one niezbędne dla ciągłości funkcji krytycznych. Ponadto należy je określić za pomocą zestawu kryteriów opartych na ryzyku.
  • Propozycja KE dotycząca nałożenia minimalnego pokrycia dla planowania naprawy i restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wynoszącego odpowiednio 80% i 70% nie jest związana z celami restrukturyzacji i zapewnieniem funkcji krytycznych. Jako taka nie jest popierana przez branżę.
  • Propozycje Komisji przewidują dużą liczbę nowych uprawnień dla organów nadzoru. Chociaż Insurance Europe dostrzega potrzebę stworzenia wystarczających uprawnień dla organów do wykonywania ich obowiązków, wiele propozycji nada Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) i krajowym organom nadzoru (NSA) bardzo inwazyjne i arbitralne uprawnienia. 
  • Wnioski skutkowałyby również znacznie większą rolą EIOPA w opracowywaniu i nadzorowaniu systemu naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. To prawdopodobnie spowoduje niepożądaną zmianę układu sił między nim a NSA/organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(AM, źródło: Insurance Europe)