Insurance Europe postuluje modyfikację propozycji wynikających z przeglądu Solvency II

0
516

Insurance Europe opublikowała swoje kluczowe przekazy odnośnie do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących przeglądu ram ostrożnościowych Solvency II oraz proponowanej dyrektywy w sprawie odzyskiwania i restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji ubezpieczeń (IRRD). Według IE postulaty KE wymagają istotnych korekt.

Organizacja podkreśliła, że choć Solvency II przyniosła wiele zamierzonych korzyści, to jej ramy wymagają jednak szeregu ulepszeń, ponieważ nie odzwierciedlają prawidłowo długoterminowego modelu biznesowego ubezpieczycieli. W ocenie Insurance Europe skutkuje to nadmiernymi obciążeniami kapitałowymi i zmiennością wypłacalności. Stworzyło to również bardzo znaczące, a w niektórych przypadkach niepotrzebne obciążenie operacyjne dla ubezpieczycieli. Organizacja jest zdania, że niedociągnięcia te mają negatywny wpływ na ubezpieczających i ograniczają zdolność sektora do wnoszenia wkładu w realizację priorytetów politycznych UE. Podważają również międzynarodową konkurencyjność zakładów, ich naturalną zdolność do długoterminowego podejścia do produktów i inwestycji oraz zdolność do unikania zachowań procyklicznych podczas kryzysu. Właściwe zmiany łącznie doprowadzą do uzasadnionego i potrzebnego zmniejszenia wymogów kapitałowych i zmienności.

Insurance Europe uważa, że propozycje KE dotyczące przeglądu Solvency II zawierają kilka pomocnych elementów, które można wykorzystać jako podstawę do ulepszeń. Obok nich występują też i takie, które podważyłyby te ulepszenia, jak również elementy znacznie zwiększające obciążenia regulacyjne. Według organizacji, te ostatnie albo nie powinny być rozwijane, albo wymagają znaczących zmian.

Kluczowe przekazy są pogrupowane w cztery obszary: 

  1. Poprawienie traktowania długoterminowej działalności biznesowej w celu rozwiązania problemu nadmiernego kapitału i sztucznej zmienności.
  2. Poprawa proporcjonalności i uniknięcie wzrostu kosztów i obciążeń operacyjnych. 
  3. Utrzymanie SCR jako punktu wyjścia dla drabiny nadzorczej interwencji. 
  4. Inne kwestie, w których zmiany należy wprowadzać tylko wtedy, gdy jest jasne, że koszty nie przeważają nad potencjalnymi korzyściami.

Szczegóły:

https://www.insuranceeurope.eu/mediaitem/575085ef…

AM, news@gu.com.pl

(źródło: Insurance Europe)