Insurance Europe: Pozytywne efekty wdrożenia IDD

0
519

1 października Insurance Europe opublikowała podsumowanie dotyczące dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Organizacja ocenia, że dwa lata obowiązywania nowych regulacji pokazały, że wprowadzone nią nowe rozwiązania przyniosły szereg korzyści klientom ubezpieczycieli.

Wśród pozytywów, jakie są efektem wdrożenia IDD Insurance Europe wymienia wprowadzenie zdecydowanych i efektywnych zasad postępowania w zakresie sprzedaży wszystkich produktów ochronnych, z dodatkowymi, zaostrzonymi wymogami dotyczącymi sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP). Według organizacji nowe przepisy są gwarancją uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego postępowania dystrybutorów ubezpieczeń, zgodnie z najlepszym interesem swoich klientów, pomagają zapobiegać potencjalnym nieprawidłowościom. Jako przykłady podano wprowadzony dyrektywą obowiązek przeprowadzenia testów „wymagań i potrzeb” oraz ocenę adekwatności polisy inwestycyjnej do jego stanu majątkowego oraz skłonności do ryzyka. Ocena rozwiązania wypadła tak dobrze, że EIOPA, która pierwotnie miała zapewnić dalsze wytyczne jego dotyczące, doszła do wniosku, że nie jest to konieczne.

Dyrektywa zawiera również przepisy dotyczące sprzedaży krzyżowej chroniące klientów przed nieuczciwymi praktykami biznesowymi. Wymagają one spójnej i wysokiej jakości komunikacji między ubezpieczycielami, pośrednikami i klientami. Za istotną regulację uznano też zasady nadzoru nad produktami i ładu korporacyjnego oraz wprowadzony przez IDD obowiązek ciągłego rozwoju wiedzy i umiejętności zawodowych, a także wymóg odbycia minimum 15 godzin szkoleń doskonalenia zawodowego rocznie pogłębiają i aktualizują umiejętności dystrybutorów.

Insurance Europe zauważyła też, że IDD jest przyjazna dla różnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń. Jej zdaniem dyrektywa ulepszyła istniejące, dobrze funkcjonujące metody dystrybucji ubezpieczeń, nie próbując ich zastępować.

Minimalna harmonizacja oznacza elastyczność

IDD ustanawia też odpowiednie zasady dystrybucji ubezpieczeń, w razie potrzeby z dodatkowymi wymogami dotyczącymi określonych rodzajów produktów. Dyrektywa zawiera również przepisy dotyczące prowizji i porad przy sprzedaży polis inwestycyjnych, odpowiednie dla sektora ubezpieczeniowego. „Na niektórych rynkach system prowizyjny jest integralną i nieodzowną częścią systemu dystrybucji, bez którego liczba pośredników, a tym samym wybór konsumentów, byłby znacznie ograniczony. Biorąc pod uwagę różnorodność sposobów dystrybucji ubezpieczeń na różnych rynkach krajowych, szeroki zakaz zachęt stosowany do innych sektorów w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) nie byłby odpowiedni dla ubezpieczeń. Podejście oparte na minimalnej harmonizacji, przyjęte w dyrektywie w sprawie różnicowania, pozwala państwom członkowskim UE ograniczyć lub zakazać korzystania z prowizji tam, gdzie jest to stosowne dla ich rynku, ale zezwala na jej stosowanie, gdy jest to pomocne w umożliwieniu dostępu do porad finansowych, zapobiegając powstawaniu luk w doradztwie” – wskazuje Insurance Europe.

IDD jest dyrektywą zakładającą minimalną harmonizację, co zapewnia elastyczność przepisów, niezbędną do uwzględnienia specyfiki rynku lokalnego i zachowań konsumentów. Insurance Europe zwraca uwagę, że na niektórych rynkach lokalne przepisy ustanawiają obowiązkowe porady, za które konsumenci nie byliby gotowi zapłacić, podczas gdy na innych klienci są przyzwyczajeni do korzystania z usług finansowych bez porady, ale mogą być skłonni zapłacić za taką dodatkową usługę. Te różnice w oczekiwaniach konsumentów należy odzwierciedlić w stosowaniu przepisów na szczeblu krajowym.

Potrzebne dostosowanie do cyfryzacji

Przegląd IDD ma nastąpić w 2021 r. W międzyczasie Komisja Europejska rozpoczyna zewnętrzne badanie systemów dystrybucji. Oba procesy powinny pokazać, gdzie można ulepszyć doświadczenia konsumentów.

Organizacja nie ukrywa, że aktualizacja reguł dystrybucji będzie niezbędna, ponieważ zmienia się sposób, w jaki konsumenci nabywają ubezpieczenia. Insurance Europe podkreśla, że dystrybucja cyfrowa może stać się standardem, a sprzedaż bezpośrednia może być wyjątkiem. Dlatego zasady IDD wymagają aktualizacji, np. w zakresie wymagań dotyczących dostarczania klientom informacji domyślnie na papierze. Zdaniem organizacji, zaktualizowane reguły powinny koncentrować się na tym, jak dobrze komunikować się z klientami na drodze cyfrowej, jednocześnie zapewniając solidne ramy dla sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów dystrybucji. Insurance Europe przestrzega jednak, że każda próba opracowania odrębnych zasad lub systemów dystrybucji cyfrowej spowodowałaby nierówne szanse między dystrybutorami cyfrowymi i niecyfrowymi. Zamiast tego decydenci i organy nadzorcze powinny dostosować istniejące przepisy do rozwoju cyfrowego poprzez planowany przegląd IDD. Celem tych działań powinno być stworzenie przyjaznych cyfrowo, neutralnych technologicznie i wystarczająco przyszłościowych zasad postępowania oraz zachowanie zarówno innowacji, jak i konkurencji, tak aby konsumenci mogli w pełni korzystać z cyfryzacji.

(AM, źródło: Insurance Europe)