Insurance Europe: System podatku u źródła musi być prosty i przyjazny cyfrowo

0
149

Przepisy dotyczące procedur dotyczących podatku u źródła dla transgranicznych inwestorów portfelowych lub udziałowców w Unii Europejskiej ze względu na swoją złożoność i związane z tym koszty często są wyzwaniem dla ubezpieczycieli w zakresie inwestycji transgranicznych. Dlatego Komisja Europejska powinna poprawić efektywność i skuteczność regulacji bez tworzenia nadmiernych obciążeń administracyjnych, związanych z monitorowaniem i administrowaniem zapłaconymi podatkami u źródła – takie stanowisko zajęła Insurance Europe w konsultacjach KE dotyczących mapy drogowej wprowadzenia wspólnego ogólnounijnego systemu podatku u źródła od dywidend lub odsetek.

Działania podjęte przez Komisję pod koniec września 2020 roku mają na celu wprowadzenie wspólnego ogólnounijnego systemu podatku u źródła od wypłat dywidend lub odsetek. Będzie on obejmował system umożliwiający organom podatkowym wymianę informacji i współpracę. Opinie dotyczące  koncepcji realizacji tego założenia można było zgłaszać do 26 października tego roku.

Po pierwsze cyfryzacja

Insurance Europe w swoim stanowisku podkreśliła, że przyszła reforma musi uwzględniać kilka czynników. Jednym z nich powinno być przyspieszenie, uproszczenie i cyfryzacja procedury ulgowej, tj. możliwość składania e-wniosków o ulgi podatkowe do centralnego punktu kontaktowego w państwie członkowskim – inwestora lub udziałowca. Według Insurance Europe, procedury można znacznie przyspieszyć poprzez nałożenie na organy państw źródłowych maksymalnych okresów przetwarzania. Z kolei formularze, takie jak certyfikaty pobytu, powinny zostać zdigitalizowane i ujednolicone w UE.

Organizacja wskazuje też na konieczność rozszerzenia ulgi u źródła. W jej ocenie jest ona lepsza niż zwrot podatku u źródła, ponieważ system procedury zwrotu może być bardziej uciążliwy niż ulga u źródła. Pomocne byłoby wprowadzenie procedury TRACE dla inwestycji portfelowych w całej UE.

Potrzebne wzmocnienie swobody przepływu kapitału

Innym postulowanym rozwiązaniem jest wzmocnienie unijnej zasady swobodnego przepływu kapitału. Zdaniem Insurance Europe powinna istnieć wspólna ogólnounijna obniżka podatku u źródła dla niektórych funduszy inwestycyjnych, ponieważ poprawiłoby to równe warunki działania dla inwestycji transgranicznych. Wszczynając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, KE mogłaby zagwarantować, że państwa członkowskie opracują swoje systemy podatku u źródła zgodnie z prawem UE, a tym samym wzmocnią unijną zasadę swobodnego przepływu kapitału.

Stowarzyszenie ubezpieczycieli postuluje również wprowadzenie ulgi w podatku u źródła w odniesieniu do państw trzecich. W jego ocenie proces ten może być koordynowany przez OECD.

Niezbędne są dodatkowe zmiany w przepisach

Organizacja uważa też, że w dyrektywie o spółkach dominujących i zależnych oraz w dyrektywie o odsetkach i licencjach należy zamieścić wyjaśnienia. Jej zdaniem, poszerzenie zakresu proponowanej reformy jest konieczne, aby uwzględnić w niej płatności wewnątrzgrupowe. Insurance Europe uważa ponadto, że należy zmienić dyrektywę o spółkach dominujących i zależnych. Ma to na celu doprecyzowanie, że włączenie spółki pośredniczącej, która jest traktowana jako przejrzysta pod względem podatkowym w państwie członkowskim jej spółki dominującej, nie wyklucza tej ostatniej z korzyści przyznanych na mocy dyrektywy. Podobnie wypłaty odsetek i opłaty licencyjne powinny podlegać dyrektywie w sprawie odsetek i należności licencyjnych, niezależnie od pośredniego podmiotu przejrzystego pod względem podatkowym.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Insurance Europe)