Inter Polska: Co grozi fizjoterapeucie bez OC

0
338

Nagana, ograniczenie wykonywania zawodu, utrata majątku – takie konsekwencje może ponieść fizjoterapeuta, który będzie prowadził praktykę fizjoterapeutyczną lub podmiot leczniczy bez wykupionej polisy OC – przypomina Inter Polska.

Każdy fizjoterapeuta, który prowadzi działalność gospodarczą, czy to w formie praktyki fizjoterapeutycznej, czy w formie podmiotu leczniczego, musi posiadać obowiązkowe OC. Jako podmiot leczniczy fizjoterapeuta potrzebuje sum gwarancyjnych w wysokości minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to odpowiednio 30 tys. i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, odpowiada on przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Sądem Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Podlega odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu. Brak ważnego OC może zostać potraktowany jako naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu. Najłagodniejszą z kar za takie wykroczenie jest upomnienie lub nagana. Dotkliwsza będzie konieczność zapłaty przez fizjoterapeutę kary pieniężnej na cel społeczny związany z ochroną zdrowia. Może ona wynieść od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Kara pieniężna może być samoistna lub orzeczona w połączeniu z innymi karami.

Fizjoterapeuta, który łamie prawo, musi liczyć się z degradacją zawodową. Praca bez OC może skutkować zakazem pełnienia funkcji kierowniczych na okres od 1 roku do 5 lat. Przerwa w pracy przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat powoduje, że fizjoterapeuta ma obowiązek przeszkolenia przed powrotem do pracy zawodowej. Stosuje się także ograniczenie zakresu czynności w ramach wykonywanego zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Fizjoterapeuta może jednak wnioskować do KIF o uchylenie tej kary. Warunkiem jest „ustanie przyczyny ograniczenia”. W tym przypadku będzie to zakup odpowiedniego OC.

Najcięższą z kar, które mogą spotkać fizjoterapeutę, jest pozbawienie go prawa wykonywania zawodu. Dopiero po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, w którym została wymierzona kara, może on ubiegać się o ponowne uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Działalność lecznicza ma charakter regulowany. Oznacza to, że jej prowadzenie bez wymaganego prawem wpisu do rejestru praktyk zawodowych lub podmiotów leczniczych jest bezprawne i może również skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie. Zgodnie z art. 60 § 1 z Kodeksu wykroczeń „Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

(AM, źródło: Inter Polska)