Inter Polska: Praktyka zawodowa fizjoterapeuty i podmiot medyczny a OC

0
1180

Do 31 października 2019 roku fizjoterapeuci chcący wykonywać swój zawód w ramach działalności gospodarczej mają czas na wybór odpowiedniej dla siebie formy prawnej praktyki zawodowej bądź podmiotu leczniczego. Jedna z głównych różnic pomiędzy obiema formami dotyczy ubezpieczenia dla fizjoterapeuty.

Zarówno w przypadku praktyki zawodowej, jak i podmiotu leczniczego warunkiem rejestracji jest przedstawienie organowi rejestrującemu (odpowiednio KIF lub wojewoda) polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym każdy fizjoterapeuta powinien w pierwszej kolejności wykupić polisę, a dopiero w drugim kroku złożyć wniosek o wpis do odpowiedniego rejestru. Wymagana suma ubezpieczenia dla praktyki zawodowej jest niższa niż ta, której przepisy prawa wymagają od podmiotu leczniczego.

Odpowiedzialność fizjoterapeuty z tytułu szkód wyrządzonych pacjentowi ma co do zasady charakter majątkowy. Poszkodowany pacjent może dochodzić od fizjoterapeuty odszkodowania, zadośćuczynienia, a w przypadku gdy uszczerbek spowodował niezdolność do pracy – także renty. Ustawodawca określił, że każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić odpowiednie ubezpieczenie OC, które pokryje ewentualne skutki majątkowe szkód na zdrowiu pacjenta. Obecnie chcąc zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną lub podmiot leczniczy, należy wykazać się polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z odpowiednimi sumami gwarancyjnymi. Jako podmiot leczniczy fizjoterapeuta będzie potrzebował wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jako praktyka fizjoterapeutyczna są to odpowiednio 30 tys. euro i 150 tys. euro. Warto też mieć świadomość, że mając polisę obowiązkową, jesteśmy ubezpieczeni tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki nie będą objęte ochroną – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych Inter Polska.

Fizjoterapeuci, którzy prowadzili działalność gospodarczą, przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej lub podmiotu leczniczego muszą do 31 października 2019 roku zmienić posiadaną polisę OC z dobrowolnej na obowiązkową. Podobnie fizjoterapeuci, którzy mają zarejestrowany podmiot leczniczy i chcą go przekształcić w praktykę fizjoterapeutyczną, także powinni dokonać aktualizacji ubezpieczenia.

Jako ubezpieczycielowi, który od lat oferuje ubezpieczenia branży medycznej, zależy nam, aby maksymalnie uprościć fizjoterapeutom proces dostosowywania posiadanej polisy OC do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Dlatego w sytuacji, gdy ktoś posiadał już wcześniej wykupioną polisę OC dobrowolną lub chce zmienić OC obowiązkowe podmiotu leczniczego na OC praktyki zawodowej fizjoterapeuty, powinien zgłosić ten fakt swojemu agentowi ubezpieczeniowemu lub w przypadku zakupu polisy online bezpośrednio do nas. Wtedy pomożemy w zakupie odpowiedniej polisy OC obowiązkowej z jednoczesnym rozwiązaniem dotychczasowej polisy OC i zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia – tłumaczy Andrzej Twardowski.

(AM, źródło: Inter Polska)