KNF: Decyzje w sprawie trzech kar dla zakładów ubezpieczeń

0
1739

23 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła trzy decyzje dotyczące kar finansowych dla zakładów ubezpieczeń. 

Dwie z trzech decyzji odnosiły się do PZU SA. W pierwszej z nich KNF ukarała towarzystwo sankcją finansową w wysokości 400 tys. zł. Powodem było naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w wypłacie odszkodowania. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2014-2016. Komisja podkreśliła, że ustalając wymiar kary, wzięła pod uwagę to, iż PZU SA wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód. Nadzór uchylił też swoją decyzję z 11 czerwca 2019 r., na mocy której ukarał zakład za naruszenia art. 14 ust. 1-3 w/w ustawy (z lat 2014-2016) sankcją finansową w wysokości 900 tys. zł. KNF podała, że w tej sprawie firma dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód w odniesieniu do 40 roszczeń zgłoszonych przez 28 poszkodowanych lub uprawnionych oraz w odniesieniu do jednej osoby dopuściła się braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała nowego miarkowania kary ze względu na zmianę ustaleń dotyczących oceny stanu faktycznego, określając wysokość nałożonej sankcji na poziomie 899 tys. zł.

Tego samego dnia Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy swoją decyzję z 20 lutego 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Gothaer TU (obecnie: Wiener TU) kary pieniężnej w wysokości 240 tys. złotych za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Naruszenie to miało formę wyznaczania składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności w ubezpieczeniach grupy 3 działu II (AC) w 2015 r. oraz grupy 10 (OC ppm.).

(AM, źródło: KNF)