KNF: Wszystkie 60 krajowych zakładów spełnia wymogi wypłacalności

0
982

Po trzech kwartałach ubiegłego roku wartość aktywów sektora ubezpieczeń zmniejszyła się o 4,82 mld zł, do poziomu 190,98 mld zł, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (195,8 mld zł) – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w „Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2019 roku”.

Dziewięciomiesięczne przychody zakładów ubezpieczeń (ZU) wyniosły 62,04 mld zł. W strukturze przychodów dominowały: składka przypisana brutto (75,73% przychodów ogółem) i przychody z lokat (9,69% wraz z niezrealizowanymi zyskami z lokat, wynoszącymi prawie 15,18%). Ogółem przychody zakładów ubezpieczeń były o 2,69 mld zł (4,53%) większe niż w analogicznym okresie 2018 r. Składka przypisana brutto krajowych zakładów za 3 kw. 2019 r. wyniosła 46,98 mld zł i była minimalnie (1,47%) wyższa niż rok wcześniej. W dziale I nastąpił spadek składki o 3,11%, do 15,9 mld zł. Zakłady życiowe zebrały 6,33 mld zł składek brutto z tytułu ubezpieczeń grupowych, natomiast 9,57 mld zł pochodziło z umów indywidualnych.  W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. składka z „grupówek” wzrosła o 0,09 mld zł, a z polis indywidualnych zmniejszyła się o 0,6 mld zł. Wzrost składki grupowej wykazało 14 zakładów i tyle samo odnotowało spadek przypisu z umów indywidualnych. Dziesięć spośród 26 ZU działu I (8 przed rokiem) posiadało ponad 50% udział składki z ubezpieczeń grupowych w całym portfelu.

Z danych zebranych przez KNF wynika również, że przypis z wpłat jednorazowych osiągnął poziom 3,42 mld zł (-0,7 mld zł r/r). Natomiast składka płacona okresowo zwiększyła się o 0,19 mld zł, do 12,47 mld zł. Spadek składki opłacanej jednorazowo rok do roku wykazało 14 zakładów. Jedynie 6 ZU działu I posiadało przekraczający 50% udział składek jednorazowych w całym portfelu ubezpieczeń (wynik identyczny jak przed rokiem).

Z kolei towarzystwa majątkowe zebrały 31,08 mld zł – o 3,99% (1,19 mld zł) więcej niż na koniec września 2018 r. Wzrost przypisu z działalności bezpośredniej odnotowano w 14 grupach ubezpieczeń. Największy – o 0,3 mld zł (4,86%), do 6,41 mld zł w ubezpieczeniach grupy 3 (AC). W porównaniu z 3 kw. 2018 r. cztery grupy zanotowały spadek składki. Największy z nich – 0,15 mld zł – miał miejsce w gr. 10 (OC komunikacyjne).

W ramach reasekuracji czynnej wysokość składki przypisanej brutto wyniosła 1,97 mld zł i była wyższa o 0,13 mld zł niż rok wcześniej.

W strukturze ubezpieczeń osobowych i majątkowych bezpośrednich na koniec września 2019 roku dominowała „komunikacja” (grupa 3 i 10), stanowiąca łącznie 60,67% składki przypisanej brutto działu II z działalności bezpośredniej, przy czym udział gr. 10 wyniósł 38,63%, natomiast gr. 3 – 22,04%. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych zmniejszył się o 1,77 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Łączne dziewięciomiesięczne koszty ZU wyniosły 56,05 mld zł. Były one o 2,41 mld zł (4,5%) większe niż w analogicznym okresie 2018 roku. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (54,73% ogólnej wartości kosztów). Od początku stycznia do końca września 2019 r. wypłacono w ujęciu brutto 30,68 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wartość ta zmniejszyła się o 0,27 mld zł (0,87%). Autorzy raportu tłumaczą, że niższa wartość tej pozycji była efektem spadku wypłaconych odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń na życie.

Wynik techniczny ZU za 3 kwartały ub.r. wyniósł 4,66 mld zł, co oznacza spadek o 2,5% r/r. Na gorszą rentowność techniczną całego sektora wpłynął spadek w dziale II (dział I odnotował wzrost w tej pozycji). W sektorze majątkowym największe pogorszenie wyniku technicznego odnotowano w grupie 3 (-42,79%, do 0,34 mld zł) oraz w grupie 8 (-96,90%, z 0,23 mld zł do 0,01 mld zł). Największy wzrost odnotowano w grupie 10 (+66,11%, z 0,44 mld zł do 0,74 mld zł). Według KNF wzrost w grupie 10 spowodowany był przede wszystkim zmniejszeniem się odszkodowań i świadczeń o 0,24 mld zł, na co wpływ miał głównie spadek zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania

Z kolei wynik finansowy netto sektora wyniósł 5,99 mld zł i wzrósł o 5,78% r/r. W dziale I zysk netto uplasował się na poziomie 2,06 mld zł (+4,94% r/r), natomiast w dziale II osiągnął wartość 3,93 mld zł (+6,23% r/r).

Na koniec września 2019 r. wartość aktywów zakładów ubezpieczeń wyniosła 190,98 mld zł, z czego 93,70 mld zł stanowiły aktywa sektora życiowego, natomiast 97,28 mld zł – majątkowego.

W ciągu 3 kwartałów niewielki wzrost aktywów r/r odnotowano jedynie w zakładach non-life (+0,02%).

Dziewięciomiesięczna wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto dla celów rachunkowości zakładów ubezpieczeń wyniosła 148,27 mld zł (79,07 mld zł dział I, 69,2 mld zł dział II).

Wskaźniki wypłacalności odnoszące się do minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) w skali całego sektora ubezpieczeń, według stanu na dzień 30 września 2019 r., kształtowały się na poziomie: 667,18% w przypadku minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz 237,15% w przypadku kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). W stosunku do stanu na dzień 30 września 2018 r. oba wskaźniki wypłacalności zmniejszyły się: wskaźnik odnoszący się do SCR o 39 p.p., zaś wskaźnik odnoszący się do MCR o 115 p.p. Współczynnik wypłacalności wyznaczony jako stosunek odpowiednich dopuszczonych środków własnych ponad wymóg kapitałowy na dzień 30 września 2019 r. dla działu I wyniósł 310,07%, a dla działu II – 205,26%.

Na koniec 3 kw. 2019 roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 60 krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji – 26 zakładów ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) i 33 zakłady ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz jeden zakład reasekuracji. Wszystkie zakłady posiadające zezwolenie prowadziły działalność w analizowanym okresie oraz spełniały wymogi wypłacalności.

Na krajowym rynku ubezpieczeń przeważa kapitał zagraniczny:  jako dominujący występuje w 17 ZU na życie I oraz w 20 ZU majątkowych.

AM, news@gu.home.pl

 (źródło: KNF)