KNF: Zalecenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.

0
1481

3 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła stanowisko organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r. KNF wyraziła w nim zgodę, aby w określonych przypadkach ubezpieczyciele i reasekuratorzy mogli przeznaczyć na dywidendę całość zysku wypracowanego w tym roku, ale po uwzględnieniu potencjalnych ryzyk w otoczeniu.

Cztery warunki do spełnienia

W przyjętym stanowisku Komisja zaleciła, aby wypłaty dywidendy mogły dokonać tylko te zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, które spełniają łącznie cztery kryteria. Pierwszym z nich jest otrzymanie w ramach badania i oceny nadzorczej (BION) za rok 2018 oceny ryzyka dobrej lub zadowalającej. Wspomniane zakłady nie mogły też wykazać w poszczególnych kwartałach 2019 roku niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego, rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). Nadzór wskazał też, iż do podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami uprawnieni są ci ubezpieczyciele i reasekuratorzy, którzy w obecnym roku nie byli objęci krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ostatni warunek postawiony przez Komisję dotyczył wielkości środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend. KNF zaleciła, aby według stanu V. na dzień 31 grudnia 2019 r. kształtowała się ona na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla prowadzących działalność w dziale II.

Nawet 100% zysku na dywidendę, ale…

W swoim stanowisku nadzór zalecił także, aby ubezpieczyciele i reasekuratorzy spełniający w/w kryteria ograniczyli wypłatę dywidendy do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2019 roku. KNF zastrzegła równolegle, aby pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, utrzymywało się na poziomie co najmniej 110%.

Jednocześnie Komisja dopuściła wypłatę dywidendy równą całemu wypracowanemu w 2019 roku zyskowi (co oznacza, iż nie dopuszcza się wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych). Warunkiem będzie jednak pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla prowadzących działalność w dziale II. KNF zastrzegła też, iż zakłady spełniające powyższe kryteria przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym.

***

*Ocena ryzyka została podana według makroskali: ocena dobra, tj. 1,00 (od 1,00 do 1,74); ocena zadowalająca, tj. 2,00 (od 1,75 do 2,49); ocena budząca zastrzeżenia, tj. 3,00 (od 2,50 do 3,24); ocena niedostateczna, tj. 4,00 (od 3,25 do 4).

AM, news@gu.home.pl

(źródło: KNF)