Komisja Europejska proponuje nowe przepisy chroniące inwestorów detalicznych

0
297

24 maja Komisja Europejska przyjęła pakiet rozwiązań dotyczących inwestycji detalicznych. Celem jest umożliwienie inwestorom detalicznym (tj. inwestorom indywidualnym) podejmowania decyzji inwestycyjnych, które byłyby dostosowane do ich potrzeb i preferencji.

– Dziś podnosimy poprzeczkę, jeśli chodzi o zapewnianie eksperckich, bezstronnych i nieskomplikowanych porad dotyczących produktów inwestycyjnych, tak aby obywatele mogli uzyskać jak największą rentowność. Wyższy poziom zaufania i bezpieczeństwa zachęci obywateli do większych inwestycji na europejskich rynkach kapitałowych; zapewni ochronę konsumentów i ich sprawiedliwe traktowanie. Pomoże również utrzymać konkurencyjność europejskiego sektora inwestycji detalicznych. Jest to kluczowy cel unii rynków kapitałowych – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy KE do spraw gospodarki służącej ludziom.

– Jest to najambitniejszy od czasu przyjęcia rozporządzenia finansowego UE wniosek ustawodawczy. Ma on na celu zapewnienie, aby ramy finansowe działały na rzecz inwestorów detalicznych. W ramach tej inicjatywy przeanalizowano wszystkie etapy procesu inwestycyjnego we wszystkich sektorach rynków kapitałowych UE oraz zaproponowano kompleksowe ramy wspierania obywateli UE w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – dodał Mairead McGuinness, komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych.

Wiele dyrektyw do korekty

Pakiet ma szeroki zakres. Składa się on z dyrektywy zmieniającej, która nowelizuje obowiązujące przepisy określone w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II), dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), dyrektywie w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), dyrektywie w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD) oraz w dyrektywie w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). W skład pakietu wchodzi również rozporządzenie zmieniające, które nowelizuje analogiczny akt w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Pakiet obejmuje szeroko zakrojone środki mające na celu:

  • Udoskonalenie sposobu przekazywania inwestorom detalicznym informacji na temat produktów i usług inwestycyjnych, tak by były one jaśniejsze i bardziej ustandaryzowane, poprzez dostosowanie przepisów dotyczących ujawniania informacji do ery cyfrowej i rosnącego poparcia inwestorów dla zrównoważonego rozwoju.
  • Zwiększenie przejrzystości i porównywalności kosztów poprzez wprowadzenie wymogu stosowania standardowej prezentacji i terminologii dotyczącej obciążeń finansowych. Dzięki temu produkty inwestycyjne mają zapewniać inwestorom detalicznym optymalne wykorzystanie środków finansowych.
  • Zapewnienie, aby wszyscy klienci detaliczni otrzymywali co najmniej raz w roku jasny obraz wyników inwestycyjnych ich portfela. 
  • Rozwiązanie kwestii konfliktu interesów w dystrybucji produktów inwestycyjnych poprzez zakazanie zachęt w przypadku usług polegających wyłącznie na realizacji zleceń (tj. kiedy nie jest świadczona usługa doradztwa) oraz zapewnienie, aby doradztwo finansowe było dostosowane do najlepszych interesów inwestorów detalicznych. Wprowadzone mają być również bardziej rygorystyczne zabezpieczenia tam, gdzie zachęty są dozwolone.
  • Ochronę inwestorów detalicznych przed wprowadzającymi w błąd działaniami marketingowymi poprzez zapewnienie, aby pośrednicy finansowi (tj. doradcy) byli w pełni odpowiedzialni za wykorzystywanie (i niewłaściwe wykorzystywanie) informacji marketingowych, gdy są one przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych lub za pośrednictwem influencerów czy innych osób trzecich, które otrzymują wynagrodzenie lub zachęty.
  • Zapewnienie wysokich standardów kwalifikacji zawodowych doradców finansowych.
  • Wzmocnienie pozycji konsumentów w podejmowaniu lepszych decyzji finansowych poprzez zachęcanie państw członkowskich do wdrażania środków krajowych, mogących wspierać wiedzę finansową obywateli, niezależnie od ich wieku oraz pochodzenia społecznego i edukacji.
  • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i poprawa dostępności produktów i usług dla wyrafinowanych inwestorów detalicznych poprzez zwiększenie proporcjonalności kryteriów kwalifikowalności.
  • Zacieśnienie współpracy w zakresie nadzoru dla ułatwienia właściwym krajowym organom i europejskim organom nadzoru zapewnienia właściwego i skutecznego stosowania przepisów w spójny sposób w całej UE oraz wspólnego zwalczania nadużyć finansowych i innych.

 (AM, źródło: Komisja Europejska)