KUKE swobodniej wykorzysta państwowe pożyczki

0
708

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rząd rozpoczął prace nad rozporządzeniem w sprawie udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie wydatków dokonywanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Oznacza to, że KUKE będzie mogła spożytkować państwowe środki na określone wynagrodzenia.

W ocenie skutków regulacji projektodawca wskazał, że jej przyjęcie wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. nowelizującej ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych i niektóre inne ustawy. W efekcie tego nieaktualne stało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez SP poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez KUKE oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa. Regulowało ono procedurę udzielania pożyczek i poręczeń ze środków budżetowych oraz ich umarzania. Projekt rozporządzenia rozwiązuje ten problem.

Pożyczki także na pokrycie wynagrodzeń

Projektowane rozporządzenie zawiera analogiczne rozwiązania w zakresie udzielania i umarzania pożyczek jak w poprzedzającym je akcie (z uwzględnieniem zmian ustawowych). Pożyczka posłuży zasileniu rachunku Interes Narodowy w celu zaspokojenia roszczeń klientów z ubezpieczeń i gwarancji (tak jak dotychczas), ale również pokrycia pozostałych wydatków zakładu, w tym należnych mu wynagrodzeń.

W odniesieniu do umarzania pożyczek rozporządzenie przewiduje, że będzie mogło ono dotyczyć całości albo części pożyczki i zostać dokonane w przypadku gdy stan środków zgromadzonych na rachunku Interes Narodowy nie będzie pozwalał na spłatę części albo całości pożyczki wraz z odsetkami.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

(am)