MSSF17 już opublikowany

0
242

23 listopada w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie wprowadzające do porządku prawnego Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 17 (MSSF 17). Jednym z jego wymogów są kohorty roczne. Rafał Socha, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń, objaśnia na blogu PIU, co nowy standard oznacza dla branży ubezpieczeniowej.

MSSF 17 „Ubezpieczenia” jest nowym standardem, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących umów ubezpieczeniowych objętych zakresem tego standardu. Nowy standard zastąpi używany obecnie MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”. Jednym z elementów nowego standardu jest wymóg kohort rocznych.

Polska Izba Ubezpieczeń dwukrotnie w ciągu ostatnich 18 miesięcy przekazała swoje stanowisko do Komisji Europejskiej oraz EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) w sprawie wprowadzania do porządku prawnego zmian do MSSF17 dotyczących kohort rocznych. Stanowisko to poparły także m.in. izby z Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Włoch. PIU wyrażała zaniepokojenie wprowadzaniem rozwiązań, które skutkowałyby dużym obciążeniem zakładów ubezpieczeń pracą i potrzebnymi nakładami, by zrealizować wytyczne.

Pierwotna wersja standardu umowy

Ekspert przypomina, że w pierwotnej wersji Standardu wymogiem kohort rocznych objęte były, w szczególności, umowy w dziale I. Dotyczył on umów wystawionych w ciągu jednego roku i zawierających międzypokoleniowy rozkład ryzyk i dopasowania przepływów pieniężnych (intergenerationally-mutualises and cash-flow matched contracts). Chodzi tu o tradycyjne produkty indywidualne z udziałem w zysku: ubezpieczeń na wypadek śmierci lub dożycia, ubezpieczeń posagowych oraz ubezpieczeń na całe życie. Istotą tych produktów jest prawo ubezpieczającego do udziału w zysku, który pochodzi z wypracowanej przez ubezpieczonego nadwyżki stopy zwrotu z inwestycji aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ponad gwarantowaną stopę techniczną, przyjętą w konstrukcji produktu do kalkulacji składek.

Tymczasem w ogłoszonej wersji MSSF17 zakłady ubezpieczeń mogą wyłączyć wspomniane umowy z obowiązku kohort rocznych. Istotne jest to, że wyłączenie to jest w mocy aż do końca 2027 r., kiedy Komisja Europejska dokona przeglądu po wdrożeniu Standardu.

Wymogi obniżałyby rentowność

Rafał Socha zwraca uwagę, że operacyjnym problemem była identyfikacja tych produktów, a nakłady poniesione na implementacje systemów były czynnikiem obniżającym ich rentowność, co jest szczególnie istotne w otoczeniu niskich stóp procentowych.
Zdaniem PIU przyjęcie do wiadomości oraz implementacja w Standardzie zmian popartych racjonalnymi argumentami to dobra prognoza i motywacja dla Izby na przyszłość. Organizacja podkreśla, że osiągnięcie sukcesu w zmianach na korzyść rynku było możliwe dzięki zaangażowaniu ekspertów z zakładów ubezpieczeń. Istotne też okazało się wczesne zidentyfikowanie problemu, tak że można było wystąpić ze zmianami i zareagować na odpowiednim etapie procesu legislacyjnego.

Cały wpis:

https://piu.org.pl/blogpiu/miedzynarodowy-standard-sprawozdawczosci-finansowej-17-mssf17-juz-opublikowany/

(AM, źródło: PIU)