Nationale-Nederlanden o problemie Polaków z oszczędzaniem

0
749

Trzy czwarte uczestników badania Nationale-Nederlanden dotyczącego oszczędzania i inwestowania zadeklarowało, że ciężko im wygospodarować sumy, które mogłoby być dla nich realnym wsparciem w kolejnych latach.

U jednej trzeciej respondentów zgromadzone oszczędności sięgają jedynie do 5 tys. zł, a więc mniej niż półtorej średniej krajowej pensji netto. Posiadanie od 5 do 10 tys. zł deklaruje 16% badanych, natomiast co dziesiąty zapewnia, że ma w zanadrzu odłożoną sumę rzędu 10–25 tys. zł. Tymczasem przyjmuje się, że poduszka finansowa powinna wynosić co najmniej wysokość sześciu wypłat.

Uczestnicy badania odkładają raczej niewielkie kwoty. Zaledwie jeden na pięciu gromadzi miesięcznie więcej niż 500 zł. Nie wszyscy jednak decydują się na regularne oszczędzanie. Niemal co piąty badany przyznaje, że odkłada rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Nationale-Nederlanden zauważa, że mimo powyższych zastrzeżeń w Polsce oszczędności rosną, lecz jedynie niewielka ich część jest lokowana w ramach produktów emerytalnych czy długoterminowego oszczędzania. Na koniec I kwartału 2021 r. oszczędności finansowe gospodarstw domowych w Polsce oscylowały w granicach 2,6 bln zł. W ramach IKE, IKZE, PPK i PPE zgromadzono ok. 36 mld zł, czyli niespełna 1,4% łącznych oszczędności finansowych. Pieniądze w znaczącej większości (51%) leżą na kontach bankowych lub lokatach.

– W IKE i IKZE pieniądze odkładamy sami w ramach maksymalnych ustawowych limitów. Oba te rozwiązania dają również korzyści podatkowe – np. wpłaty na IKZE możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w PIT. W PPK oszczędzać pomaga pracodawca i państwo, którzy dokładają swoje wpłaty – dzięki nim kwota, która trafia do PPK, niemal się podwaja względem tego, co odkładalibyśmy sami. W przypadku wszystkich tych trzech produktów pieniądze są inwestowane po to, żeby jego wartość mogła systematycznie rosnąć. Chodzi o ochronę przed inflacją oraz szansę na dodatkowy zysk. Dzięki temu kapitał zgromadzony w IKE, IKZE i PPK może być realnym wsparciem po zakończeniu pracy zawodowej – tłumaczy Katarzyna Czupa, ekspert ds. komunikacji inwestycyjnej Nationale-Nederlanden PTE

O badaniu:

Badanie postaw Polaków wobec oszczędzania i inwestowania zostało zrealizowane na zlecenie Nationale-Nederlanden przez agencję smartscope w dniach 21–25 października 2020 roku. W ramach badania ilościowego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CAWI, na grupie dorosłych Polaków (n=1076).

(AM, źródło: Nationale-Nederlanden)