Nieświadomość konsumenta zatrzymuje bieg terminu przedawnienia roszczenia

0
230

Sąd Najwyższy uznał, że przedawnienie roszczenia konsumenta o zwrot nienależnych opłat w ubezpieczeniu na życie nie biegnie, dopóki ten nie mógł dowiedzieć się o ich abuzywności. Uchwała ta jest korzystna m.in. dla posiadaczy polis z UFK – podała „Rzeczpospolita”.

Rozstrzygnięcie zapadło w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. W swoim wystąpieniu zwrócił się on do SN z pytaniem o to, czy „początek biegu terminu przedawnienia roszczenia konsumenta będącego ubezpieczonym lub ubezpieczającym z tytułu zwrotu świadczenia nienależnego, związanego z pobraniem przez ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym opłat nie stanowiących kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie niedozwolonych (abuzywnych) postanowień umownych (art. 3851 kc), rozpoczyna się zgodnie z art. 120 § 1 k.c. od dnia pobrania przez ubezpieczyciela tych opłat, czy też najwcześniej od chwili rozwiązania lub wypowiedzenia wskazanej umowy?”. W jego uzasadnieniu sędzia Piotr Łakomiak wskazał, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej termin przedawnienia może być słuszny tylko wtedy, gdy konsument miał możliwość poznania swoich praw przed rozpoczęciem biegu lub upływem wskazanego powyżej terminu. W odpowiedzi Sąd Najwyższy stwierdził, że początek biegu terminu przedstawienia roszczenia nie może rozpocząć się, zanim konsument dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o niedozwolonym charakterze postanowienia (sygnatura akt: III CZP 61/22).

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 17 stycznia, Marek Domagalski „Nieświadomy konsument nie traci roszczenia”:

https://www.rp.pl/ubezpieczenia-i-odszkodowania/art19298691-nieswiadomy-konsument-nie-traci-roszczenia

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)