Nowe przepisy ułatwią pracodawcom realizację obowiązków związanych z PPK

0
219

20 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych mającą na celu uproszczenie funkcjonowania PPK. W myśl nowych przepisów pracodawca będzie mógł zapisać pracownika do PPK już po 14 dniach zatrudnienia, szybciej także będzie mógł dokonać pierwszych wpłat do programu.

– To ważna nowelizacja, wprowadzająca wiele ułatwień w obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych. Główne zasady programu i jego cel (długoterminowe gromadzenie oszczędności przez pracowników) nie ulegają zmianie. Z punktu widzenia uczestnika programu istotne jest to, że pracodawca będzie miał możliwość wcześniejszego zapisania go do PPK. Wprowadzono także mniej skomplikowany sposób obliczania terminu na złożenie przez pracownika nowemu pracodawcy oświadczenia o rachunkach PPK. Pozostałe zmiany dotyczą przede wszystkim ułatwień w obsłudze programu i stanowią odpowiedź na postulaty działów kadr i płac. Cieszę się, że Państwowa Inspekcja Pracy zyskała możliwość oddziaływania na osoby namawiające pracowników do rezygnacji z PPK. Mam nadzieję, że pracownicy, którym utrudnia się przystąpienie do programu, zyskają tym samym ważnego sojusznika – objaśnia Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Obecnie pracodawca (albo inny podmiot zatrudniający) może zapisać pracownika do PPK dopiero po upływie 90 dni zatrudnienia, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął wspomniany okres. Nowela umożliwia pracodawcy szybsze zapisanie pracownika do PPK. Podmiot zatrudniający będzie mógł zrobić to już po upływie 14 dni zatrudnienia, przy czym maksymalny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie ulega zmianie.

Uregulowanie trybu zwrotu nienależnych wpłat

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych omawianą nowelizacją jest uregulowanie zasad korekt nienależnych wpłat do PPK. Dotychczas brak było regulacji wskazujących zasady postępowania w takiej sytuacji. Po zmianach wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna czy dopłaty roczne, które okazały się nienależne w całości lub w części, podlegać będą zwrotowi na rzecz finansującego. Będzie to także możliwe w sytuacji, gdy za te wpłaty/dopłaty zostały już zapisane jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego czy UFK lub jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego. I to bez potrzeby składania przez uczestnika PPK żądania odkupienia lub umorzenia tych jednostek.

Ujednolicenie terminów dokonywania wpłat do PPK

W dotychczasowym stanie prawnym podmiot zatrudniający mógł przekazać wpłaty na PPK do instytucji finansowej dopiero w miesiącu następującym po tym, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK dla pracownika, a kolejne wpłaty – nawet od razu po ich naliczeniu, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone i pobrane. Ujednolicenie terminów dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat uprości obsługę PPK przez pracodawców. Zmiana umożliwi im dokonywanie pierwszych wpłat, począwszy od dnia, w którym zostały naliczone i pobrane. Pracodawca musi tylko pamiętać, aby dokonać ich do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Dotychczas nowo zatrudniona osoba będąca już uczestnikiem PPK składała swojemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni po upływie 10. dnia miesiąca następującego po tym, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. W nowym stanie prawnym uczestnik PPK będzie składał takie oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK. 

Nowe uprawnienia PIP

Dotychczas do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy nie należało ściganie wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Nowelizacja przyznaje jej takie uprawnienie.

Większość zmian w ustawie o PPK oraz zmiany w ustawie o PIP wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czyli 4 czerwca 2022 r., choć są i takie, które weszły w życie już 21 maja 2022 r. Natomiast niektóre z nich, wymagające dłuższego czasu na implementację, wejdą w życie dopiero po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, czyli 21 listopada 2022 r. Część zmiany wprowadzono z mocą wsteczną od 1 lipca 2019 r.

(AM, źródło: PFR Portal PPK)