O globalnych i lokalnych ryzykach na konferencji Marsh

0
750

Najnowsze raporty dotyczące ryzyk oraz trendy w wybranych liniach ubezpieczeń to tematy, które pojawiły się podczas spotkania ekspertów firmy Marsh z dziennikarzami. Spotkanie odbyło się w Warszawie 26 lutego 2020 r. w hotelu Marriott. Przedstawicieli prasy ogólnej szczególnie zainteresował wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę i rynek ubezpieczeń należności. Nie zaskoczył fakt, że w najnowszej edycji Global Risks Report dominującym zagadnieniem były ryzyka środowiskowe, dystansując ryzyka gospodarcze, polityczne i społeczne.

Według raportu Global Risks Report 2020”, opracowanego przez World Economic Forum we współpracy z Marsh & McLennan Companies oraz Zurich Insurance Group, 3 z 5 globalnych ryzyk, które w największym stopniu będą wpływać na biznes w perspektywie następnych 10 lat również dotyczą środowiska (słabe dostosowanie się do zmian klimatycznych, utrata bioróżnorodności, ekstremalne zjawiska pogodowe).

Zmiany klimatyczne, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat, zdominowały krajobraz współczesnych zagrożeń. Skalę problemu podkreśla fakt, że na liście największych zagrożeń pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia znalazły się kwestie środowiskowe, które zajęły aż 5 pierwszych pozycji. Wśród nich wymienia się ekstremalne zjawiska pogodowe, niedostosowanie się do zmian klimatu, klęski żywiołowe, utratę bioróżnorodności czy szkody środowiskowe spowodowane działalnością człowieka. Wspomniane ryzyka mogłyby okazać się katastrofalne w skutkach, szczególnie biorąc pod uwagę siłę ich oddziaływania.

Poza zagrożeniami środowiskowymi znaczącą rolę odgrywają ryzyka cybernetyczne. Szczególne znaczenie zyskały w krajach Europy Zachodniej (m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii i Szwajcarii) oraz w Skandynawii (Finlandia), gdzie zajmują pierwsze miejsce wśród kluczowych czynników ryzyka w biznesie. W przypadku Polski ataki cybernetyczne także postrzegane są jako jedne z najpoważniejszych zagrożeń (pomimo odnotowanego spadku znaczenia w ostatnim roku). Wraz ze wzrostem świadomości w zakresie zagrożeń cybernetycznych rośnie zaufanie do ubezpieczeń. Obecnie 9 na 10 firm w Europie kontynentalnej uważa, że ich polisa ubezpieczeniowa pokryje ewentualne straty spowodowane cyberatakiem – podkreślają to wyniki raportu Marsh Microsoft Global Cyber Risk Perception Survey 2019” uzyskane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 1500 respondentów zajmujących się m.in. kwestiami zarządzania ryzykiem, technologiami, bezpieczeństwem informacji. Warto zaznaczyć, że firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń wynikających z ryzyk cybernetycznych.

W ostatnim kwartale 2019 r. ceny ubezpieczeń na świecie uzyskały aż 11% wzrost, umacniając tym samym tendencję zwyżkową widoczną przez ostatnie dwa lata. W Europie Q4 2019 r. zakończył się piątym z rzędu wzrostem stawek ubezpieczeniowych, osiągając poziom 6,6%. Globalnie wzrost cen był spowodowany głównie wyższymi stawkami ubezpieczeń majątkowych oraz finansowych i profesjonalnych. Na rynku europejskim stawki za ubezpieczenia finansowe i profesjonalne osiągnęły znacznie mniejszy wzrost niż w pozostałych częściach świata (4.9% vs. 17,8%) – według raportu Marsh Global Insurance Market Index” zawierającego zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli. Warto także dodać, że ceny ubezpieczeń finansowych w Europie rosną na równi z obawami firm dotyczącymi aspektów finansowych ich działalności. Jak wykazał raport „Risk Ready?”, przygotowany na podstawie raportów rocznych 550 największych europejskich spółek giełdowych z 29 krajów, za największe ryzyka w tym obszarze uznaje się pogarszającą się sytuację makroekonomiczną, zmiany prawa upadłościowego czy konieczność ostrożnego planowania płynności. Ryzyka finansowe pozostają dominujące dla większości branż, największe znaczenie wskazały natomiast instytucje finansowe, energetyka i usługi komunalne.

Szczegółowe komentarze eksperckie dotyczące trendów w wybranych liniach ubezpieczeń opublikujemy w „Gazecie Ubezpieczeniowej” z datą wydawniczą 9 marca 2020 r.

AW