O grzechach dokumentów ubezpieczeniowych na szkoleniu SPBUiR

0
365

14 lipca odbędzie się szkolenie „Niezrozumiałość, wieloznaczność, sprzeczność z prawem i inne grzechy dokumentów ubezpieczeniowych – sankcje i konsekwencje”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021 poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Tematy, które zostaną poruszone na szkoleniu:

1. Charakterystyka prawna ogólnych warunków ubezpieczenia.

2. Ogólne warunki ubezpieczenia a zgodny zamiar stron i cel zawieranej umowy ubezpieczenia.

3. Priorytet umowy indywidualnej względem wzorca.

4. Postanowienia OWU a instrukcje dla agentów (lub pracowników działu sprzedaży zakładu ubezpieczeń).

5. Zakres niezbędnej regulacji w OWU.

6. Nietypowe wyłączenia odpowiedzialności.

7. Wprowadzająca w błąd systematyka OWU.

8. Ubezpieczeniowe „wydmuszki” czyli sytuacje, w których wyłączenia odpowiedzialności pokrywają się z całym lub prawie całym pozytywnie wskazanym zakresem odpowiedzialności.

9. Sytuacje, gdy przy określaniu zakresu odpowiedzialności są stosowane czynniki podlegające arbitralnej ocenie zakładu ubezpieczeń.

10.Techniczno-ubezpieczeniowe sposoby ograniczania odszkodowania ubezpieczeniowego.

11. Sposób ustalania składki – taryfa.

12. Bonus/malus.

13. Zniżki marketingowe (problem ze stosowaniem art. 815 i 816 kc).

14. Sposób opłacania składki – możliwość zastrzeżenia przez ubezpieczyciela procedury z art. 814 § 3 kc.

15. Tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony.

16. Przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron – „napełnienie” treścią przepisów kc dotyczących wypowiedzenia umowy ubezpieczenia: art.. 812 §5 oraz 830 §1 i 2 kc.

17. OWU a informacje, które mają być udzielone przez ubezpieczyciela.

18. Sankcje za braki w OWU.

19. Język i stopień zrozumiałości postanowień OWU i umowy ubezpieczenia.

20. Odstępstwa od postanowień OWU – klauzule.

21. Powtarzanie unormowań prawnych – wady i zalety.

22. Klauzule abuzywne (w odniesieniu do konsumentów i małych przedsiębiorców).

23. Związanie treścią OWU ubezpieczyciela i ubezpieczającego.

24. Czas doręczenia OWU i konsekwencje niedoręczenia we właściwym czasie.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11:00, a jego zakończenie na 15:00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Realizowane w trybie online szkolenia są skierowane zarówno do brokerów, jak i innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji.

(AM, źródło: SPBUiR)