Parlament Europejski krytycznie o propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących RIS

0
445

Opublikowane przez Parlament Europejski projekty raportów Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) dotyczących Retail Investment Strategy (RIS) w zakresie dyrektywy Omnibus zmieniającej dyrektywę IDD oraz zmian do rozporządzenia PRIIPs, są dość krytyczne w stosunku do majowych propozycji Komisji Europejskiej w tym obszarze. Odzwierciedlają one argumentację Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie RIS – zwraca uwagę Piotr Wrzesiński, ekspert PIU.

Projekty zostały przygotowane przez francuską posłankę do PE Stephanie Yon-Courtin, będącą sprawozdawczynią projektu RIS w ECON. Deputowana negatywnie odnosi się do proponowanego zakazu wypłacania prowizji przy dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Insurance Based Investement Products – IBIPs), propozycji dotyczących badania najlepszego interesu klienta oraz propozycji w zakresie Value for Money i benchmarków – to z punktu widzenia PIU najistotniejsze punkty.

Zakaz wypłaty wynagrodzenia

W projekcie dotyczącym dyrektywy Omnibus Stephanie Yon-Courtin wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec pełnego zakazu stosowania zachęt. Autorka projektu raportu zwraca uwagę, że wielu konsumentów w UE polega na poradach finansowych i dlatego konieczne jest wzmocnienie obecnych ram za pomocą odpowiednich narzędzi i ulepszeń, a konflikty interesów można rozwiązać poprzez zwiększenie transparentności. Dlatego projekt zawiera propozycję rezygnacji z art. 29a ust. 1 w dyrektywie IDD autorstwa KE. Deputowana proponuje także przedłużyć klauzulę przeglądu do 5 lat, począwszy od końca okresu transpozycji dyrektywy, aby umożliwić obserwację rzeczywistych skutków proponowanych środków na rynek kapitałowy i ubezpieczeniowy.  Ponadto sugeruje rozszerzenie zakresu klauzuli przeglądowej, aby zapewnić ocenę w oparciu o potencjalne konflikty interesów, ewolucję kosztów, poziom inwestycji detalicznych na rynkach kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz ochronę konsumentów.

Badanie najlepszego interesu klienta

W projekcie raportu posłanka odnosi się również krytycznie do wniosku Komisji dotyczącego testu „najlepszego interesu klienta” na mocy dyrektywy MiFID i dyrektywy IDD. W pierwszej proponuje wyjaśnienie pojęcia „efektywności kosztowej”. Natomiast w IDD propozycja ECON sugeruje, że doradztwo finansowe powinno opierać się na wynikach, poziomie ryzyka, kosztów, opłat związanych z ubezpieczeniowym produktem inwestycyjnym lub w stosownych przypadkach, z bazowymi opcji inwestycyjnych. Liczyć ma się nie tylko cena, ale również jakość produktu.

Value for Money – benchmarki

Stephanie Yon-Courtin uważa, że propozycja KE dotycząca Value for Money może mieć destrukcyjny wpływ na rynek, ponieważ doprowadzi do zmniejszenia różnorodności produktów i ograniczenia innowacji. Projekt raportu zawiera propozycję usunięcia z projektu RIS propozycji dotyczących benchmarków i ograniczeń kosztowych zawartych w proponowanym art. 25 IDD.

PIU o RIS

Piotr Wrzesiński zwrócił uwagę, że Polska Izba Ubezpieczeń wielokrotnie podkreślała, iż propozycje zawarte w pakiecie RIS budzą poważne obawy polskiego rynku ubezpieczeniowego, gdyż nie uwzględniają jego realiów, a ponadto znacznie skomplikują klientom inwestowanie lub wręcz zniechęcą ich do tego. Będą też skłaniały klientów do zakupu najtańszego produktu, który nie zawsze najlepiej odpowiada ich potrzebom. Z tego względu Izba ocenia pozytywnie propozycje zawarte w projektach raportów ECON dotyczących projektu RIS.

Cały wpis na blogu PIU.

(AM, źródło: PIU)