Parlament Europejski: „Tak” dla przeglądu Solvency II oraz przyjęcia IRRD

0
1113

23 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził przegląd dyrektywy Solvency II oraz wprowadzenie do porządku prawnego Unii Europejskiej dyrektywy dotyczącej naprawy i restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i reasekuracji (IRRD). Te zmiany prawne zostały nieformalnie uzgodnione w grudniu.

Rewizja Solvency II została przyjęta 549 głosami, przy 56 głosach przeciw i 9 wstrzymujących się. Z kolei za IRRD głosowało za 475 europarlamentarzystów, 37 było przeciw, a 99 wstrzymało się od głosu.

Dzięki zmianom prawnym wprowadzonym w Solvency II zakłady ubezpieczeń będą mogły uwolnić część rezerw, co pozwoli im skierować większą ilość pieniędzy na ożywienie gospodarcze. Obecna stopa kosztu kapitału określająca poziom rezerw wynosi 6%, natomiast aktualizacja obniży ją do 4,75%.

Bardziej dostosowany nadzór

W ramach rewizji zmienione zostaną także zasady nadzoru w trzech głównych obszarach: nadzorze nad działalnością transgraniczną, markostrożnościowym i nad grupami. Nowelizacja ma pomóc krajowym nadzorcom skupić się na głównych ryzykach systemowych. Pozwoli też wzmocnić i usprawnić współpracę w przypadku transgranicznej działalności ubezpieczeniowej. Krajowe organy dostaną dodatkowe kompetencje, poszerzy się też rola EIOPA. Nowelizacja zwiększy także nadzór nad ryzykiem płynności zakładów i doprowadzi do zmian liczenia kapitałowego wymogu (SCR) dla grup.

Lepsza komunikacja ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem

Nowelizacja Solvency II wprowadza też nowe przepisy, które nałożą na ubezpieczycieli i reasekuratorów konieczność większego uwzględniania ryzyk związanych z zrównoważonym rozwojem i przygotowywania bardziej szczegółowych raportów na ten temat. Ma to umożliwić ubezpieczającym łatwiejsze zrozumienie środowiskowych aspektów działalności zakładów.

– Ze względu na istniejące zasady europejskie firmy ubezpieczeniowe zostały zmuszone do utrzymywania setek miliardów euro nadwyżki powyżej rezerw obowiązkowych. Dzisiejsza aktualizacja uwalnia znaczną ilość kapitału, który może przepłynąć na inwestycje produkcyjne, takie jak zielona infrastruktura i cyfryzacja. Aby Zielony Ład odniósł sukces, potrzebne są inwestycje prywatne. Przegląd umożliwia zakładom ubezpieczeń odegranie swojej roli bez narażania ubezpieczających na ryzyko, a także dokonanie większej liczby inwestycji długoterminowych, co ostatecznie przyniesie korzyści ubezpieczającym. I wreszcie, sprawi, że nadzór ubezpieczeniowy stanie się bardziej proporcjonalny i lepiej dostosowany do rzeczywistego ryzyka. Małe firmy ubezpieczeniowe posiadające prosty i bezpieczny model biznesowy odniosą korzyści ze zmniejszenia obciążeń administracyjnych – powiedział europoseł Markus Ferber z komisji ECON, sprawozdawca przeglądu Solvency II.

IRRD – bezpieczniej w razie upadłości

PE zatwierdził również nową dyrektywę dotyczącą naprawy i restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń/reasekuracji (IRRD). Celem nowych przepisów jest ochrona  ubezpieczających, stabilności finansowej oraz podatników w przypadku upadłości ubezpieczyciela/reasekuratora. Dyrektywa będzie wymagać od większych i systemowo ważnych podmiotów opracowania wyprzedzających planów naprawy, aby zapewnić ich odporność na kryzysy. Organy krajowe będą dysponowały narzędziami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów z upadającymi podmiotami, w tym poprzez wycofywanie ich z rynku w sposób uporządkowany, przy jednoczesnym zachowaniu w jak największym stopniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Ma to zapewnić możliwie najlepszą ochronę dla ubezpieczonych konsumentów i przedsiębiorstw, w szczególności gdy ubezpieczyciele/reasekuratorzy prowadzą działalność w kilku państwach członkowskich.

– Bankowy Fundusz Gwarancyjny od początku uczestniczył w konsultacjach nad IRR. Jest to dyrektywa minimalnej harmonizacji, co oznacza, że kluczowe będą akty II i III poziomu oraz że każdy z krajów ma szanse indywidualnie odzwierciedlić specyfikę swojego rynku przy implementacji przepisów – skomentowała na LinkedIn Dagmara Wieczorek-Bartczak, członkini zarządu BFG, kierująca pracami przygotowującymi Fundusz do roli organu przymusowej restrukturyzacji w sektorze ubezpieczeń i reasekuracji.

Udoskonalona propozycja

W porównaniu do pierwotnej pozycji Komisji Europejskiej wprowadzone korekty  uczyniły system bardziej selektywnym, w większym stopniu ukierunkowanym na bardziej ryzykowne sektory branży i skupiającym się na ochronie ubezpieczających. Ponadto 60% (z 80% zaproponowanych przez KE) rynku ubezpieczeń oraz reasekuracji państwa członkowskiego będzie podlegać wymogom wyprzedzającego planowania naprawczego, a 40% – planowaniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (pierwotnie 70%). – Dyrektywa będzie również zawierać silną klauzulę przeglądową, która utoruje drogę do wprowadzenia systemów gwarancji ubezpieczeniowych w całej UE. Posiadanie ich we wszystkich państwach członkowskich byłoby brakującym ogniwem zapewniającym najwyższy poziom ochrony ubezpieczających w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń – zaznaczył Markus Ferber.

Rada musi teraz także zatwierdzić teksty obu regulacji, po czym zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i staną się obowiązującym prawem.

Cele zmian

Głównym celem przeglądu dyrektywy Solvency II jest wzmocnienie wkładu europejskich ubezpieczycieli w finansowanie ożywienia gospodarczego, postęp w budowie unii rynków kapitałowych i kierowanie środków na Europejski Zielony Ład. Szacuje się, że zmiany przepisów mogłyby pozwolić sektorowi ubezpieczeniowemu na zainwestowanie w gospodarkę kolejnych 100 miliardów euro, co stanowi około 0,6% PKB UE.

Celem dyrektywy w sprawie odzyskiwania ubezpieczeń i restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest zapewnienie lepszego przygotowania ubezpieczycieli i odpowiednich organów w UE w przypadku poważnych problemów finansowych.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl