PIU: Jak pandemia wpływa na bancassurance?

0
281

Prace działającego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń Zespołu Bancassurance i Sprzedaży Affinity koncentrowały się w 2020 r. nie tylko na działaniach związanych ze skutkami pandemii Covid-19, ale obejmowały również inne istotne kwestie, m.in. dotyczące dystrybucji ubezpieczeń. Nie bez znaczenia była również spadająca składka w kanale bankowym, która nie oznacza jednak, że ten segment rynku ubezpieczeniowego traci na znaczeniu – piszą na blogu PIU Agnieszka Gocałek i Piotr Wrzesiński, eksperci Izby.

Spadek przypisu w bancassurance

Z kwartalnych raportów PIU dotyczących rynku bancassurance wynika, że po III kw. 2020 r.  poprzez kanał bankowy sprzedano polisy o wartości ok. 4,1 mld zł, z czego 2,8 mld zł stanowiły ubezpieczenia na życie. W dziale I wartość składki z życiowych produktów ochronnych i inwestycyjnych po raz pierwszy była na podobnym poziomie – po około 1,4 mld zł. Zdaniem ekspertów przypis składki na koniec 2020 r. spadł o ok. 0,7 mld zł r/r.

Agnieszka Gocałek i Piotr Wrzesiński uważają, że na sprzedaż w IV kwartale 2020 r. z pewnością będzie miała wpływ jesienna fala pandemii i lockdown. Kluczowy dla całej gospodarki nie będzie jednak sam okres pandemii, a spowolnienie gospodarcze, jakie po nim nastąpi. Od tego, jak długo będzie trwało i jak bardzo będzie głębokie, zależy kondycja bancassurance.

Inaczej wygląda sytuacja w kanale affinity. PIU nie zbiera danych rynkowych o dystrybucji ubezpieczeń w tym kanale, ale spowodowany pandemią ogromny wzrost sprzedaży poprzez e-commerce z pewnością ma pozytywny wpływ również na ubezpieczenia oferowane w tej formie. Pandemia skłoniła klientów do korzystania z innych zdalnych form korzystania m.in. z różnorodnych usług, np. poprzez aplikacje, które także są istotnym elementem dystrybucji w kanale affinity.

Dobre praktyki związane z pandemią

Eksperci wskazali, że sytuacja związana z rozwojem Covid-19 miała negatywne skutki dla sytuacji finansowej klientów zakładów posiadających umowy ubezpieczenia. W szczególności dotyczyło to osób posiadających kredyty i związane z nimi polisy, które mogą mieć trudności w spłacie zobowiązań zarówno wobec banków, jak i zakładów ubezpieczeń. Zespół opracował rekomendacje działań pomocowych skierowanych do w/w klientów z odroczonymi lub zawieszonymi płatnościami rat.

PIU rekomendowała zakładom odroczenie (zawieszenie) płatności składki za ubezpieczenie zawarte w związku z umową kredytu za pośrednictwem banku w przypadku problemów finansowych klienta spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią Covid-19, przy zachowaniu ochrony w okresie odroczenia (zawieszenia). Rekomendacja nie była wiążąca dla poszczególnych zakładów. Decyzje dotyczące zakresu i szczegółów podejmowanych działań ubezpieczyciele podejmowali w porozumieniu z partnerami bankowymi.

Rekomendacje dotyczące współtwórcy produktu

Zespół przygotował również projekt dobrych praktyk w zakresie obowiązków twórcy i współtwórcy produktu. Ich celem jest wprowadzenie spójnego postępowania sektora w przedmiocie ustalenia dobrych praktyk dla procesów wewnętrznych związanych z funkcją i strategią projektowania oraz wprowadzania na rynek nowych produktów, monitorowania ich oraz dokonywania ich przeglądu na przestrzeni cyklu życia przez pryzmat roli poszczególnych uczestników rynku, tj. zakładu ubezpieczeń oraz dystrybutora, w tym w szczególności uznania tego ostatniego za współtwórcę produktu. Mają one również na celu wsparcie w przeprowadzeniu analizy możliwości uznania dystrybutora ubezpieczeń za twórcę produktu ubezpieczeniowego w świetle przepisów dotyczących dystrybucji ubezpieczeń i zarządzania produktem ubezpieczeniowym.

Izba, po konsultacji projektu ze Związkiem Banków Polskich i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, planuje przyjęcie powyższych praktyk w I kw. 2021 r.

Kongres Bancassurance

W 2020 r. ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie udało się zorganizować Kongresu Bancassurance. W 2021 r. PIU ma się postarać zorganizować kolejną edycję Kongresu, która w zależności od sytuacji epidemicznej odbędzie się w tradycyjnej, stacjonarnej formule lub zdalnie.

Plany na 2021 r.

Obecny rok również zapowiada się pracowicie dla Zespołu. Pod koniec 2020 r. podjął on współpracę ze ZBP nad wypracowaniem wspólnej rekomendacji dotyczącej podejścia do wymogów w zakresie analizy potrzeb klienta przy sprzedaży ubezpieczeń przez banki. Prace nad rekomendacją mają zakończyć się w I połowie 2021 r. Z pewnością ważnym tematem jest również aspekt umów ubezpieczenia przy propozycji rozwiązania problemu kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Prace nad tym zagadnieniem Zespół rozpoczął w styczniu 2021 r.

Zespół nadal będzie aktywnie współtworzył kwartalne raporty o rynku bancassurance. Najbliższy raport podsumowujący wyniki za cały 2020 r. opublikowany zostanie w kwietniu br. Przedmiotem prac będzie również przygotowanie Kongresu Bancassurance.

Cały wpis:
https://piu.org.pl/blogpiu/zespol-bancassurance-…

(AM, źródło: blog PIU)