PIU proponuje zmiany w PRIIPs KID

0
455

Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń regulacja PRIIPs KID nie osiągnęła zamierzonego celu, a nieustanne jej zmiany przyniosły tylko zbędne koszty. Iwona Szczęsna, szefowa przedstawicielstwa PIU w Brukseli, przedstawiła na blogu Izby postulaty organizacji, które miałyby uzdrowić sytuację

Celem PRIIPs (ang. packaged retail and insurance-based investment products) było umożliwienie porównywalności produktów inwestycyjnych dla inwestorów detalicznych oraz wsparcie celów Unii Rynków Kapitałowych – CMU (ang. capital market union). Stworzono więc bardzo sztywne standardy prezentacji informacji. Dotyczą one różnych produktów finansowych o charakterze inwestycyjnym. Rozporządzenie nie obejmuje jednak w równym stopniu wszystkich produktów finansowych, które spełniają definicję PRIIP. W praktyce dotyczy głównie produktów ubezpieczeniowych.

Odkąd rozporządzenie PRIIP weszło w życie w styczniu 2018 r. stawało się coraz bardziej jasne, że dokumenty przedstawiające kluczowe informacje – KID (ang. key information document), tworzone zgodnie z rozporządzeniem PRIIP, nie odzwierciedlają kluczowych cech PRIIP oferowanych przez ubezpieczycieli.

Regulacja PRIIP nie osiągnęła zamierzonego celu, a nieustanne jej zmiany przyniosły tylko zbędne koszty. W dodatku nie sprzyjają one budowaniu zaufania do rynku. Rzeczywistość jasno wskazuje, że tzw. przeładowanie informacyjne sprawia, że klienci jeszcze mniej zwracają uwagę na dodatkowe informacje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Kompleksowa rewizja jedynym rozwiązaniem

W ocenie Izby jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest kompleksowa rewizja całego PRIIP, tzn. rozporządzenia PRIIP (poziom 1), rozporządzenia delegowanego 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie PRIIPs KID ustanawiającego regulacyjne standardy techniczne – RTS (ang. regulatory technical standards) w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów KID oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (poziom 2) oraz wytycznych Europejskich Organów Nadzoru – ESAs (ang. European Supervisory Authorities) (poziom 3). Wynika to z braku możliwości usunięcia wad rozporządzenia PRIIP na niższych poziomach legislacyjnych – a to obecnie stara się zrobić Komisja Europejska.

Stanowisko PIU

ESAs proponują stosowanie zmienionych RTS od 31 grudnia 2021 r., aby dostosować je do końca zwolnienia ze stosowania rozporządzenia PRIIP przez UCITS. Dałoby to ubezpieczycielom niewystarczające i nieracjonalnie krótkie ramy czasowe, aby właściwie zastosować nowe wymogi po ich przyjęciu przez instytucje europejskie.

Zamiast tego PIU postuluje pragmatyczny, realistyczny harmonogram, który uwzględniłby szeroki zakres zmian regulacyjnych w PRIIP KID oraz znaczny wysiłek związany z działaniami operacyjnymi, jakie branża będzie musiała podjąć w związku ze zmianami. Aby uniknąć niezamierzonych negatywnych konsekwencji w przypadku opóźnień w procesie legislacyjnym, termin wdrożenia nowych przepisów przez branżę powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy od opublikowania zmienionego rozporządzenia PRIIP KID w Dzienniku Urzędowym UE i powinien być taki sam dla wszystkich produktów i ich twórców. Oznacza to potrzebę ewentualnego dalszego przedłużenia 12-miesięcznego okresu dla ubezpieczycieli, jeżeli zastosowanie RTS do UCITS zostanie opóźnione na późniejszy termin.

Ubezpieczyciele ocenili niezbędny czas

Doświadczenie ubezpieczycieli pokazuje, że wszelkie zmiany w PRIIP KID będą wymagały następujących kroków wdrożeniowych:

 • Prace międzyzespołowe nad interpretacją nowych wymagań
 • Nowe dane do zebrania, w tym praca z zarządzającymi aktywami nad metodą przesyłania formularzy wszelkich nowych danych
 • Obliczenia aktuarialne i finansowe
 • Zmiany w oprogramowaniu IT, które należy zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem i które wymagać będą co najmniej kilku tygodni na wdrożenie
 • Przeprojektowanie szablonu PRIIP KID
 • Testy obliczeń i projektowania
 • Ocena prawna tekstów i wyliczeń
 • Potencjalne tłumaczenie na różne języki
 • Sporządzanie nowych dokumentów i dystrybucja do agentów i klientów
 • Nowe szkolenie dla dystrybutorów, w tym szkolenie wyjaśniające nowe wymagania i zmiany w porównaniu z dokumentami już rozpowszechnionymi w ramach wcześniej obowiązujących tekstów
 • Aktualizacja strony internetowej itp.
 • Szeroko zakrojone zmiany

Chociaż okresowe przeglądy i zmiany oparte na istniejących standardach technicznych są częścią rutynowej procedury zgodności z normami biznesowymi, PIU ocenia, że wdrożenie nowych metodologii obliczeń, narracji itp. będzie wymagało takiego samego wysiłku, jak tworzenie PRIIP KID po raz pierwszy. Każda zmiana w PRIIP KID może mieć wpływ na inne sekcje dokumentu. Przykładowo, przedstawienie nowych umiarkowanych scenariuszy wymaga ponownego obliczenia wskaźników kosztów. Dodanie nowych narracji wymaga wprowadzenia zmian w innych sekcjach oraz projekcie szablonu, który ma limit 3 stron.

Brak jasności i kwestie odpowiedzialności

Pośpieszny charakter raportu ESAs w sprawie zmian rozporządzenia PRIIP KID, który został odrzucony w lipcu 2020 r. i w tym samy kształcie przyjęty w lutym 2021 r. przez Radę Organów Nadzoru EIOPA, doprowadził do niekompletnych propozycji. Pozostawił twórców produktów w oczekiwaniu na wyjaśnienia i dalsze szczegóły techniczne (np. dotyczące scenariuszy wyników, kosztów transakcji) przed zakończeniem wdrażania. Ubezpieczyciele poniosą teraz znaczne koszty związane z modyfikacją KID dla każdego produktu objętego PRIIP. Ponadto ponownie poniosą późniejsze koszty związane z wprowadzeniem kolejnych zmian wynikających z przeglądu poziomu 1 PRIIPs, który de facto już się rozpoczął badaniem konsumenckim Komisji Europejskiej.

Apel rynku

Nie tylko ubezpieczyciele, ale także konsumenci (Better Finance) i zarządzający aktywami (EFAMA) wzywają do zastosowania rozsądnych terminów, aby zapewnić właściwe stosowanie nowych przepisów.

Pełna treść wpisu:
https://piu.org.pl/blogpiu/rozporzadzenie-priips-kid-regul…

(AM, źródło: PIU)