PIU: Przypis z OC spada coraz mocniej

0
1186

Mimo pogłębiającego się pogorszenia wyniku sprzedażowego w segmencie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, sektor majątkowy nadal rośnie. Z kolei biznes życiowy ciągle znajduje się w depresji, ale tempo spadku przypisu wyraźnie słabnie. Niepokojąco mocno rośnie wartość wypłat z polis majątkowych, co przełożyło się na znaczącą obniżkę wyniku technicznego w dziale II.

Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika, że na koniec trzech kwartałów 2019 roku wartość całego rynku mierzona przypisem składki wyniosła 46 982,7 mln zł. Rezultat ten był o 1,47% wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku (46 301,63 mln zł). Wyłączny udział we wzroście miał rynek majątkowy. Przez trzy kwartały obecnego roku polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 30,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. Należny od zakładów ubezpieczeń podatek dochodowy za wspomniany okres wyniósł 1 mld zł.

– Każda godzina pracy ubezpieczycieli oznacza ponad 4,5 mln zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych. Ubezpieczenia to jednak nie tylko korzyść dla poszkodowanych. To także długoterminowe inwestycje w gospodarkę poprzez środki lokowane w papiery wartościowe emitowane przez państwo – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Tendencja spadkowa słabnie

Na koniec września 2019 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 15 898,47 mln zł. Był to rezultat o 3,11% słabszy od uzyskanego rok wcześniej (16 409,02 mln zł). Na uwagę zasługuje fakt, iż wskaźnik tempa obniżki za trzy kwartały był wyraźnie niższy od odnotowanych w dwóch wcześniejszych okresach rozliczeniowych tego roku: w I kw. wyniósł on bowiem 7,75%, natomiast w I półroczu – 4,9%.

Tradycyjnie główną przyczyną spadku wyniku sprzedażowego rynku życiowego był pogarszający się od początku ubiegłego roku rezultat uzyskany w segmencie polis z UFK (gr. 3). Po 9 miesiącach 2019 r. uplasował się on na poziomie 5132,55 mln zł – o nieco ponad 1 mld zł niższym od odnotowanego rok wcześniej (6176,82 mln zł). Warto też zwrócić uwagę, że podobnie jak w przypadku całego rynku, tempo spadku przypisu w „uefkach” spada z kwartału na kwartał. O ile po trzech miesiącach tego roku wynosiło ono 27,42%, to po sześciu plasowało się na poziomie 20,37%, a po dziewięciu – 16,91%. Mimo to polisom z gr. 3 nie udało się wrócić na pozycję sektorowego lidera. Utrzymały ją ubezpieczenia z gr. 1 (na życie), które wypracowały 5871,13 mln zł przypisu składki wobec 5641,25 mln zł przed rokiem (+4,07% r/r). Kolejną poprawę zanotowano również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych (gr. 5), których sprzedaż przyniosła 4708,29 mln zł – o 6,86% więcej niż po dziewięciu miesiącach 2018 r. (4406,14 mln zł).

– Rynek życiowy w Polsce wciąż się kurczy, ale spadek składki jest w kolejnych kwartałach coraz mniejszy. Nadal wynika on z niższej sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych. Jednocześnie stabilny pozostaje segment polis stricte ochronnych – skomentował Jan Grzegorz Prądzyński.

Wyższe zyski, niższe wypłaty

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za trzy kwartały 2019 r. uplasował się na poziomie 2060,87 mln zł – o 4,94% wyższym od ubiegłorocznego (1963,93 mln zł). O 10,65% spadła natomiast łączna kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto, osiągając na koniec września wartość 15 884,53 mln zł (15 884,53 mln zł rok wcześniej). Najwyższy poziom wypłat odnotowano w gr. 3 – 7671,83 mln zł (9577,79 mln zł, -19,9% r/r). Wynik techniczny wyniósł 2541,51 mln zł (2406,57 mln zł przed rokiem, +5,61% r/r). Sektor życiowy zapłacił w sumie 486,98 mln zł podatku dochodowego (458,97 mln zł rok wcześniej, +6,1% r/r).

Ponad 31 mld zł z biznesu majątkowego

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały przez 3 kwartały tego roku 31 084,23 mln zł – o 3,99% więcej niż przed rokiem (29 892,61 mln zł).

Przypis z OC nadal spada

Przypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniósł 11 246,07 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 11 395,56 mln zł (-1,31% r/r). Oznacza to, że w grupie 10 doszło do pogłębienia depresji, widocznej już od I kwartału. Wówczas to wskaźnik pogorszenia rezultatu wyniósł -0,31%, by w I połowie 2019 r, spaść do poziomu -0,99%. Z szacunków PIU wynika, że średnia składka z rocznej umowy OC ppm w III kwartale 2019 r. wyniosła 562,8 zł. To o 3,3% mniej niż rok wcześniej.

Rośnie natomiast sprzedaż AC pojazdów lądowych: po dziewięciu miesiącach tego roku towarzystwa zebrały z tego typu polis 6414,44 mln zł składek – o 4,86% więcej niż przed rokiem (6116,92 mln zł).

Przez dziewięć miesięcy 2019 r. towarzystwa wypłaciły w sumie 6996,82 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC – o 6% więcej niż przed rokiem (6600,58 mln zł). Średnia szkoda z umowy OC ppm na koniec III kw. tego roku wyniosła 7656 zł. To o 3,1% więcej niż rok wcześniej. Z kolei łączna kwota zaspokojonych roszczeń z AC uplasowała się na poziomie 4116,99 mln zł (3656,49 mln zł rok wcześniej, +12,59% r/r).

Segment niekomunikacyjny

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 13,4 mld zł i była o 8,4% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce sektora majątkowego pozakomunikacyjnego miały ubezpieczenia związane z żywiołami i innymi szkodami rzeczowymi. W III kw. 2019 r. wydatki na nie sięgnęły 5 mld zł. Przypis składki z tytułu ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami wzrósł o 7,49% r/r, do 2560,6 mln zł (2382,13 mln zł przed rokiem). Z kolei wynik sprzedażowy w segmencie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych sięgnął 2419,91 mln zł, wobec 2383,04 mln zł rok wcześniej (+1,55% r/r).

– Rosną wydatki na ubezpieczenia związane z żywiołami, ale przede wszystkim rośnie wartość wypłacanych odszkodowań. Na koniec września 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili z tytułu żywiołów 1,2 mld zł, co oznacza kwotę aż o 23% wyższą niż rok wcześniej. Raport PIU pt. „Klimat ryzyka” pokazuje wyraźnie, że w kolejnych latach częstotliwość występowania gwałtownych zjawisk pogodowych wzrośnie. Bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem musimy liczyć się niestety także z coraz większymi szkodami z tego tytułu – wyjaśnił Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Spadek wyniku technicznego

Wynik finansowy netto firm majątkowych za trzy kwartały 2019 r. wyniósł 3930,42 mln zł i był o 6,23% wyższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (3699,86 mln zł). Należy jednak nadmienić, że 1,3 mld zł z tej kwoty to dywidenda z PZU Życie do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych. Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 2116,47 mln zł. Rezultat ten było o 10,74% niższy od wykazanego na koniec września 2018 r. (2371,04 mln zł). Przez dziewięć miesięcy tego roku dział II wypłacił łącznie 16 483,26 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 9,44% więcej niż rok wcześniej (15 061,36 mln zł). We wspomnianym okresie sektor majątkowy zapłacił w sumie 565,33 mln zł podatku dochodowego (557,27 mln zł przed rokiem, +1,45% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl