Prawo: Spadną składki zakładów na bazę danych UFG

0
651

25 października do uzgodnień i konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (MFIiR) w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) oraz terminów uiszczania tej składki.

Nowe przepisy zastąpią obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1976). Celem regulacji jest obniżenie wysokości corocznej składki wpłacanej przez ubezpieczycieli, którzy przystąpią do informatycznej bazy danych, o której mowa w art. 102a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (uuo), Obecnie zakłady przystępujące do bazy danych zobowiązane są do uiszczenia jednorazowej składki początkowej (0,024% składki przypisanej brutto) oraz corocznej składki podstawowej (0,012% składki przypisanej brutto).

W projekcie przewiduje się rezygnację z konieczności uiszczania pierwszej ze składek oraz obniżenie wysokości drugiej z  0,012% do 0,008% składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3a uuo. Jednocześnie wprowadza się normę wskazującą, iż w pierwszym roku wykonywania przez zakład działalności ubezpieczeniowej składka będzie wynosiła 50 tys. zł. Projekt obejmuje również odrębne wyznaczanie wysokości składki dla zakładów ubezpieczeń, które są już zobowiązane do uiszczania składki z tytułu obowiązkowego członkostwa w UFG na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 uuo. Dotyczy to krajowych i zagranicznych ubezpieczycieli posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w grupach obejmujących obowiązkowe OC ppm. i obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Takie towarzystwa będą uiszczały coroczną składkę w stałej wysokości 1 tys. zł. „Propozycja ustalenia składki na takim poziomie wynika z potrzeby ograniczenia tego obowiązku dla zakładów ubezpieczeń, które uiszczają składkę na rzecz UFG na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wynika to z faktu, iż z tych składek obecnie rozwijana i utrzymywana jest infrastruktura Ośrodka Informacji UFG, wykorzystywana do budowy informatycznej bazy danych. Proponowane zmiany będą stanowić korzystniejsze rozwiązanie dla zakładów ubezpieczeń, a jednocześnie zapewnią UFG możliwość sukcesywnego rozliczania wydatków poniesionych na informatyczną bazę danych oraz zagwarantują środki na dalsze jej funkcjonowanie i rozwój” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zmiany zostaną wprowadzone na wniosek Funduszu. Przekazał on, iż dotychczas poniesione wydatki na budowę informatycznej bazy danych wynoszą ok. 6 mln zł – mniejsze niż w pierwotnych szacunkach, ponieważ efekty synergii pozwoliły na większe niż zakładano wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury i oprogramowania Ośrodka Informacji UFG. Z kolei oczekiwana składka, przy założeniu przyjęcia zaproponowanego w projekcie rozporządzenia sposobu jej uiszczania i wysokości, oraz uwzględniając uczestnictwo w finansowaniu informatycznej bazy danych przez cały sektor ubezpieczeniowy, wynosiłaby ok. 3 mln zł rocznie.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(AM, źródło: RCL)