Prezes UOKiK ma przejąć większość kompetencji Rzecznika Finansowego

0
531

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Akt przewiduje przejęcie większości kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Racjonalnym oczekiwaniem klientów podmiotów rynku finansowego jest możliwość uzyskania szybkiej pomocy  w przypadkach zaobserwowanych naruszeń prawa, tj. uzyskania nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej, a w szczególności podjęcie przez organy państwowe działań interwencyjnych. Tymczasem w obecnym stanie prawnym system ochrony praw konsumentów w Polsce jest dychotomiczny. Funkcjonują na nim równolegle podmioty działające w interesie ogółu konsumentów (zbiorowe interesy konsumentów), takie jak: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), oraz podmioty, których celem jest występowanie w ochronie indywidualnych praw konsumentów – Rzecznik Finansowy oraz powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów. Co więcej, obecnie część kompetencji pozostających we właściwości Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest powielana przez Rzecznika Finansowego” – czytamy w uzasadnieniu planowanych zmian. Projekt ustawy kładzie nacisk na to, że konieczne jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu ochrony konsumenta rynku finansowego, do czego przyczyni się konsolidacja wykorzystywanych w tym celu narzędzi w jednym, sprawnie działającym organie o szerokim zakresie właściwości. Ponadto połączenie w ramach jednego organu zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej dotyczących praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie zwiększenie skuteczności tej ochrony.

Projektowana ustawa przewiduje przyznanie prezesowi Urzędu szeregu nowych kompetencji dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, obejmujących przede wszystkim możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji. Zdaniem projektodawcy podstawową zaletą tego rozwiązania będzie rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym. To z kolei ma umożliwić jego lepszy monitoring. Ponadto to rozwiązanie ma przełożyć się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz efektywniejsze wykorzystywanie instrumentów prawnych, którymi obecnie dysponuje prezes UOKiK. Nowe regulacje przewidują również, że postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzić będzie koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy prezesie Urzędu.

Projekt przewiduje także przekształcenie Funduszu Edukacji Finansowej działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279). Sposób przeznaczenia środków Funduszu nie ulegnie zasadniczo zmianie w stosunku do stanu obecnego. Nadal będą one przeznaczone na działania w zakresie edukacji finansowej.

Ustawa ma zostać przyjęta w IV kwartale obecnego roku

(AM, źródło: BIP KPRM)