Prezesi PTE o tegorocznych perspektywach rynku OFE

0
282

Stopy zwrotu OFE w obecnym roku będą niższe od rekordowych wyników z 2021 r. z powodu wojny na Ukrainie, wysokiej inflacji oraz wzrostu cen paliw. Jednak rozszerzenie katalogu dostępnych dla funduszy emerytalnych instrumentów finansowych o obligacje skarbowe, zagraniczne ETF, pochodne oraz pożyczki papierów wartościowych pozwoliłoby im zwiększyć szanse na wyższy zwrot z inwestycji – wynika z badania Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych zatytułowanego „Panel prezesów PTE”.

IGTE uruchomiła regularne ankiety wśród prezesów towarzystw emerytalnych, by badać ich opinie na temat wybranych zagadnień związanych z działalnością funduszy emerytalnych. Pierwsza edycja badania „Panel prezesów PTE” została poświęcona prognozom dotyczącym wyników inwestycyjnych OFE w 2022 roku. Zdaniem 88,9% badanych najbardziej prawdopodobne jest, że wynik inwestycyjny funduszy w 2022 r. będzie słabszy od rezultatu z ubiegłego roku. Opinii tej nie podziela jeden z respondentów, który uznał, że trudno przewidzieć, jakie będą stopy zwrotu.

Badani zostali również poproszeni o wskazanie trzech kluczowych czynników mogących negatywnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne OFE w bieżącym roku. Najczęściej wymienianymi zagrożeniami były: eskalacja wojny na Ukrainie (88,9%), wysoki poziom inflacji (77,8%) oraz wysokie ceny paliw (ropa, gaz) na rynkach światowych (44,4%). Rzadziej (po 22,2%) wskazywano na słabość polskiego rynku kapitałowego, umorzenia jednostek w funduszach inwestycyjnych oraz inne czynniki. 11,1% badanych za potencjalne źródło obniżenia stóp zwrotu OFE uznało brak wypłaty środków europejskich na realizację KPO. Taki sam odsetek respondentów wybrał odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

– W 2021 roku OFE osiągnęły rekordowy wynik, zarobiły dla swoich członków 29,7%. Trudno jednak spodziewać się korespondujących rezultatów w bieżącym roku. Analitycy wskazywali, że 2022 rok na rynkach będzie cechowała podwyższona zmienność. Tymczasem do znanych w końcówce roku wyzwań, takich jak choćby wysoka inflacja, dołączyła wojna w Ukrainie, której konsekwencje dla światowej gospodarki będą głębokie i długotrwałe. W takich warunkach nie powinniśmy mieć wysokich oczekiwań odnośnie do poziomu stóp zwrotu funduszy emerytalnych – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Prezesi PTE określili również, co pozwoliłby zwiększyć szanse na lepszy wynik inwestycyjny funduszy w 2022 roku. 55,6% wskazało, że umożliwienie OFE inwestowania w obligacje skarbowe poprawiłoby szanse na uzyskanie wyższych stóp zwrotu w bieżącym roku. 44,4% uznało, że umożliwienie OFE inwestowania w większym stopniu na rynkach zagranicznych w szczególności poprzez zagraniczne ETF, jak również umożliwienie inwestowania w instrumenty pochodne (w szczególności w celu zabezpieczenia ryzyka, np. walutowego) i pożyczki papierów wartościowych miałyby podobny pozytywny skutek. Jednocześnie 55,6% respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

 – OFE są wciąż jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce form pomnażania kapitału, generują przyzwoite stopy zwrotu. Jednak dopuszczenie szerszej dywersyfikacji portfeli pozwoliłoby im na osiąganie lepszych wyników. Warto rozważyć niewielkie zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby pełne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego OFE, by ich członkowie mogli zbudować jak największe zasoby kapitałowe z przeznaczeniem na finansowanie swoich emerytur – komentuje Małgorzata Rusewicz.

O badaniu:

I edycja badania „Panel prezesów PTE” została przeprowadzona w dniach od 5 do 12 kwietnia 2022 roku na próbie dziewięciu prezesów zarządów Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zrzeszonych w IGTE.

(AM, źródło: IGTE)