ESMA zajmuje stanowisko w sprawie przejrzystości wdrożenia MSSF 17

0
561

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opublikował 13 maja publiczne stanowisko w sprawie przejrzystości wdrożenia MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (ESMA32-339-208). Stanowisko skierowane jest do emitentów i biegłych rewidentów. ESMA i europejscy nadzorcy oczekują zapewnienia odpowiedniej transparentności w śródrocznych i rocznych raportach emitentów za rok 2022.

ESMA wydała stanowisko w celu promowania spójnego zastosowania przez emitentów tego nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF 17). Standard ten ma znaczenie przede wszystkim dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i konglomeratów finansowych. MSSF 17 zastępuje dotychczasowy MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” i wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. 

Urząd podkreśla znaczenie zamieszczenia odpowiednich i porównywalnych ujawnień w sprawozdaniach finansowych emitentów, umożliwiających użytkownikom sprawozdań ocenę oczekiwanego wpływu zastosowania MSSF 17. ESMA podkreśla również znaczenie ujawnienia wpływu zastosowania MSSF 17 na sprawozdania finansowe we właściwym czasie, z uwzględnieniem konieczności dokonania wielu osądów. 

Pełną treść stanowiska można znaleźć tutaj.

(AM, źródło: KNF)