Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną dotyczącą m.in. zbyt wysokiego kosztu ubezpieczenia

0
180

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia. Podkreślił, że umowa stanowiąca źródło zobowiązania zawiera niedozwolone zastrzeżenia, które prowadzą do istotnej i niczym nieuzasadnionej nierównowagi obowiązków stron, na niekorzyść konsumenta.

Sprawa dotyczy kobiety, która zawarła umowę pożyczki. Zgodnie z postanowieniami umowy wypłacono jej 4 tys. zł. Jednakże całkowita kwota zobowiązania wyniosła 10 752 zł i składały się na nią koszty ubezpieczenia pożyczki w wysokości 5745 zł, opłaty przygotowawczej – 591 zł oraz wynagrodzenia umownego – 416 zł. Miesięczna rata opiewała na 448 zł. Pożyczkę zawarto na 2 lata. Umowa została zabezpieczona wekslem, a ponadto pożyczkobiorczyni była zobowiązana do zabezpieczenia spłaty poprzez wyrażenie zgody na objęcie jej ochroną ubezpieczeniową.

Po kilku miesiącach firma pożyczkowa wypowiedziała kobiecie umowę, wzywając ją do zapłaty 12 969,53 zł. Ponadto poinformowano pozwaną o wypełnieniu weksla i wezwano do jego wykupu w ciągu 30 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zasądził żądaną pozwem kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nakaz zapłaty nie został przez pozwaną zaskarżony i stał się prawomocny. Teraz Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od tego orzeczenia sądu. Zarzucił on zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie zasad określonych w art. 76 Konstytucji RP, a w szczególności zasady ochrony konsumentów jako strony słabszej strukturalnie w stosunkach prywatnoprawnych z przedsiębiorcą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz rażące naruszenie prawa procesowego i materialnego.

W skardze zwrócono m.in. uwagę na to, że koszt ubezpieczenia znacząco przewyższał wartość rzeczywiście udzielonej kwoty pożyczki i stanowił blisko 140% jej wysokości. Zastrzeżenie w umowie obowiązku zapłaty przez pozwaną składki ubezpieczeniowej w wysokości znacznie wyższej niż faktycznie udzielona pożyczka również w sposób rażący naruszało interes pozwanej jako konsumentki.

Wskazano, że postanowienia umowy dotyczące ubezpieczenia wypełniają przesłankę klauzuli niedozwolonej określonej w art. 3853 pkt 7 kodeksu cywilnego.

Prokurator Generalny wniósł zatem o uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia. Ponadto wniósł również o wydanie przez sąd postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania wywołanego wniesieniem skargi nadzwyczajnej, z uwagi na grożącą pozwanej niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego wobec niej postępowania egzekucyjnego.

(AM, źródło: Prokuratura Generalna)