Przepisy o dostępie do danych o punktach karnych z podpisem prezydenta

0
279

10 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych, która m.in. zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Nowe przepisy przewidują również powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

Celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Oprócz zmian w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym nowela modyfikuje także postanowienia kodeksu, podwyższając m.in. maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Oprócz tego w przypadku niektórych kategorii wykroczeń podniesiono dolne granice grzywny. Przykładowo prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2,5 tys. zł. Zmiany we wspomnianym kodeksie wprowadzają również stypizowanie nowych wykroczeń.

Sąd może przyznać zabezpieczenie świadczenia

Ustawa wprowadza także zmiany w kodeksie cywilnym. Jedną z nich jest wpisanie możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, w związku ze szkodą poniesioną wskutek czynu niedozwolonego noszącego znamiona:

  • jednego z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym, o których mowa w rozdziale XXI Kodeksu karnego,
  • zabójstwa z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym,
  • umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym.

Sąd udzieli zabezpieczenia na rzecz każdego uprawnionego w wysokości nie niższej niż kwota najniższej emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, chyba że uzyskanie świadczeń rentowych z innych źródeł przemawiać będzie za zasądzeniem niższej sumy. Łączna kwota zabezpieczenia na rzecz wszystkich uprawnionych w formie miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzymania nie może przekraczać wysokości uzyskiwanego przez pokrzywdzonego miesięcznego wynagrodzenia netto lub dochodu w okresie poprzedzającym zdarzenie i pięciokrotnej wysokości kwoty najniższej emerytury. Przewodniczący i sąd będą obowiązani podejmować czynności tak, aby termin posiedzenia, na którym wniosek o zabezpieczenie ma zostać rozpatrzony, przypadł nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika do złożenia wniosku o takie zabezpieczenie będzie mógł złożyć prokurator.

Ubezpieczyciele z dostępem do danych o mandatach

Nowela wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Umożliwią one udostępnienie zakładom ubezpieczeń danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Większość przepisów noweli wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Wyjątkiem są postanowienia z art. 22.

AM, news@gu.com.pl

 (źródło: prezydent.pl, gu.com.pl )